Entreprenadförsäkring

Runtom i Sverige har investeringar gjorts på vägar, tunnlar, flygplatser, broar och andra faciliteter som får vårt samhälle att fungera. Då är det viktigt att företagen som bygger detta är rätt försäkrade. Tillsammans med din förmedlare kan vi hjälpa dig att skydda ditt företag. 

Fördelar med Modernas entreprenadförsäkring

 • Skräddarsydda lösningar för byggföretag, entreprenadföretag, beställare, och anläggningsföretag. Du kan även välja bort och lägga till försäkringsdelar. 
 • Lägre självrisk vid skadeförebygg tillsammans med våra samarbetspartners Nokas och Smart DNA
 • Alltid - om du önskar - en personlig skadekontakt
 • Allrisk- och ansvarsskador hanteras av samma person

Alltid hos Moderna - personlig skadekontakt

Hos Moderna får alla kunder som vill en personlig skadekontakt med namn, direktnummer och mailadress. På så vis kommer du i direkt i kontakt med någon av våra kunniga och kompetenta skademedarbetare. Snabbt, enkelt, smidigt!

Gemensamt skadeteam

Vi vet hur viktigt det är att skaderegleringen fungerar om skadan är framme. Vi bildar ett gemensamt skadeteam med specialister inom entreprenadskador. Tillsammans hjälper teamet ditt företag tillbaka så snabbt som möjligt i produktion.

Få en förmånligare försäkring

Innan du tecknar försäkring hos oss erbjuder vi först en kostnadsfri säkerhetsrådgivning för ditt företag tillsammans med våra samarbetspartners NOKAS och Smart DNA. Nokas och Smart DNA erbjuder allt från väktar- och larmcentralstjänster och säkerhetsteknik till DNA-märkning av dina verktyg, maskiner och andra värdesaker inom ditt arbetsområde. Tillsammans ger vi dig bästa totallösningen för försäkring och skyddLäs mer 

Det här ingår i entreprenadförsäkringen Skydd

Ansvar (allmänt) A 2001

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt, tar hand om kontakterna med den som kräver skadestånd samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar och skada på hyrd lokal.

Egendom (allmänt) E 10

Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m. 

Tillkommer vid entreprenad
Ersätter skador som uppkommer på arbetsområde inkl. skador på hjälpmedel så som maskiner, verktyg, redskap, och containrar. Försäkringen gäller även för skador som uppstår under transport till eller från arbetsområdet. Allriskförsäkringen motsvarar minst kraven i minimiomfattning för allriskförsäkring som beskrivs i AF AMA.

Forcerings- och extrakostnader
Ingår och avser extrakostnader i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och forceringskostnader avseende återställande av arbeten för att undvika viten.

Befintlig egendom
Försäkringen ersätter oförutsedd skada på beställarens befintliga byggnad eller lösa egendom inom eller i direkt anslutning till arbetsområde, samt lös egendom som tillhör hyresgäst eller bostadsrättshavare, och även egendom som ingår i bostadsrättshavarens underhålls-och reparationsskyldighet inom eller i direkt anslutning till arbetsområde.

Avbrottsförsäkring för entreprenör
Om avbrottsförsäkring ingår i försäkringen i övrigt, ingår även avbrottsförsäkring till följd av ersättningsgill skada på arbetsområde. Avbrottsförsäkringen gäller för förlorat täckningsbidrag med de villkor som gäller för avbrottsförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

 • Ger en utökad omfattning utöver allmänt ansvar för krav som framställs mot dig i egenskap av materialleverantör och omfattar oundvikliga och skäliga åtkomstkostnader och återställandekostnader till följd av fel i vara som ditt företag är skyldig att svara för enligt köplag eller vissa leveransbestämmelser.

 • Som tillägg till avbrottsförsäkringen kan en stilleståndsförsäkring tecknas. Stilleståndsförsäkringen gäller onyttiga lönekostnader under ett stillestånd om högst 30 dagar på grund av en i övrigt ersättningsgill skada. Försäkringen har en karenstid om 2 dygn och högsta ersättning är 500 000 SEK. 

 • Ger ett utökat skydd utöver allmänt ansvar för skadeståndskrav som framställs mot dig i egenskap av entreprenör eller montör, och omfattar miljöskada som orsakas av markarbete, ansvar enligt Arbetsmiljölagen och skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt konsumenttjänstlagen och ABS.

 • Denna försäkring tecknas for entreprenadverksamheten och gäller i anslutning till Allriskförsäkring för arbetsområdet. Gäller vid en ersättningsbar skada på arbeten inom arbetsområdet, när skadan beror på fel i material, felaktigt utförd arbetsprestation eller felaktiga beräkningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

 • Om du bygger i egen regi , eller om din beställare vill föra over sitt byggherreansvar till dig som entreprenör, kan byggherreansvaret tillaggsforsakras. Vid vissa risker sker en särskild provning om byggherreansvar kan försäkras. Ger en utökad omfattning utöver allmän ansvarsförsäkring för skadeståndskrav som framställs mot dig i egenskap av byggherre avseende sakskada och ren förmögenhetsskada enligt Miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler.

 • Kompletterar allmänt ansvar och ger en utökad omfattning för skadeståndskrav som framställs mot dig i egenskap av kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

 • Om ditt företag hamnar i en rättslig tvist kan du få hjälp med kostnaderna för ett juridiskt ombud från rättsskyddsförsäkringen. Om företaget vid prövning i domstol förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även de av försäkringen. Skyddet gäller för tvist som kan prövas som tvistemål i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, samt tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

 • Ger ett skydd om en anställd begår ett brott mot ditt företag för att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även om någon begår databrott mot företaget. Ett annat moment som ingår i försäkringen är ekonomisk skada som företaget kan bli skadeståndsskyldigt för till följd av att anställd gjort sig skyldig till brottslig handling för att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan. Genom försäkringen utreder vi då om skadeståndsskyldighet föreligger och betalar ett eventuellt skadestånd.

 • Utöver detta kan försäkring tecknas för bland annat tjänsteresa, Sjukavbrott, Verktygsförsäkring i servicebil, Krisförsäkring, Cistern – och oljeskadeförsäkring, Fordonsförsäkring, Cyber med mera.

Mer information

Här hittar du broschyrer och villkor gällande entreprenadförsäkring

Intresserad att teckna Modernas försäkring? Kontakta din försäkringsförmedlare!

För att du som företags- och industrikund hos Moderna ska få rätt hjälp och rådgivning vid val av en försäkring, har vi valt att endast erbjuda våra försäkringar genom oberoende försäkringsförmedlare. Vi tror att det ger dig en bättre anpassad lösning och ett bättre skydd om skadan är framme.