Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Trafikolycksfall och krishjälp

Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts bland annat eventuell medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse.

Självrisk: 0 kr.