Trafikskadenämnden

Nämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning.
Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden när det gäller:

  • ersättning för inkomstförlust efter den akuta sjuktiden om förlusten per år beräknas till lägst ett prisbasbelopp (skadeåret)
  • ersättning för lyte, stadigvarande men, inkomstförlust, kostnader eller särskilda olägenheter om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst tio procent
  • ersättning till maka, make eller därmed jämställd person för förlust av underhåll
  • omprövning enligt 5 kap 5§ första stycket skadeståndslagen.

Dessutom kan du själv, inom gällande preskriptionstid, begära prövning i Trafikskadenämnden. Begäran om prövning gör du direkt till nämnden. Det krävs emellertid att du dessförinnan har kontaktat oss för att försöka lösa den fråga som du anser är tvistig. Kontakta gärna din handläggare för ytterligare information.

För mer information se www.trafikskadenamnden.se.
Box 24048, 104 50 Stockholm
Telefon 08-522 787 00