Barnförsäkring

Det här ingår i din försäkringGrundskyddMediumLarge

Medicinsk invaliditet

Om ditt barn får en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av olycksfallsskada eller sjukdom utbetalas ersättning i förhållande till den så kallade invaliditetsgraden, det vill säga funktionsnedsättningens storlek. Vid medicinsk invaliditet på mer än 20 % utbetalas en tilläggsersättning.

Ärrersättning

Försäkringen ersätter för ärr till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral krävts.

Ekonomisk invaliditet

Försäkringen kan även ge ersättning om ditt barn skadar sig så illa eller blir så svårt sjukt att det i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet.

Direkthjälp vid sjukdom

Om den försäkrade drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar vi ut en engångssumma i procent av försäkringsbeloppet. Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret och exempel är malign tumör, MS, barn- reumatism, hjärtoperation och allvarlig hjärnskada.

Dödsfall

Om ditt barn avlider under försäkringstiden till följd av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom utbetalar vi en engångsersättning på 50 000 kr.

Tandskada

Försäkringen ersätter för tandskada till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att tandläkarbehandling krävts.

Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall

Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i samband med behandlingen. Inom tre år från olycksfallet och för tandskador i max 5 år lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader inom Norden – helt utan självrisk.

Engångskostnader och rehabilitering

Kostnader för rehabilitering (tekniska hjälpmedel) eller anpassning av bostaden till följd av ersättningsbar sjukdom eller ersättningsbar olycksfallsskada ersätts av försäkringen. Ersättningen för ett och samma sjukdoms- eller olycksfall är begränsad till 220 000 kronor (100 000 kronor om du enbart har grundskyddet).

Sjukhusvistelse

Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag. Ni får ersättning från första dagen i längst 180 dagar.

Kläder, glasögon eller hjälm

Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling krävts på sjukhus/vårdcentral kan ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, glasögon m m som skadats eller förlorats vid olycksfallet.

Fortsatt vård i hemmet

Om ditt barn drabbas av en sjukdom eller olycksfall där du eller din partner måste stanna hemma för vård av barnet betalar vi ut en ersättning. Ersättning vid fortsatt vård i hemmet lämnas längst till barnets 16-årsdag. Förutsättning för ersättning är att läkarintyg styrker att anhörigs vård av barnet i hemmet är medicinskt motiverad och att vårdbehov fortfarande kvarstår minst 14 dagar räknat från första dagen barnet blet inskrivet på sjukhus.

Akut sjukvård

Försäkringen lämnar ersättning vid akut behov av sjukhusvistelse över natt på grund av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp på 600 kr och det utbetalas under förutsättning att du blir akut intagen i sluten vård på sjukhus i Norden och vistas där minst en natt.

Vårdersättning

Om familjen beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan för det försäkrade barnet ger försäkringen vårdersättning. Högsta ersättning är 3 500 kr/månad (vid 100 % vårdbidrag) i längst 3 år.

Sjukersättning

Försäkringen ger rätt till sjukersättning vid ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom som medför att ditt barns arbetsförmåga blir nedsatt med minst 50 % . Rätt till sjukersättning kvarstår så länge ditt barn utan avbrott är arbetsoförmögen, dock längst till huvudförfallodagen närmast efter barnets 30-årsdag.

Premiebefrielse

Avlider en av vårdnadshavarna under den tid försäkringen är i kraft blir försäkringen fortsättningsvis premiefri fram till huvudförfallodagen närmast efter barnets 18-årsdag.

Krishjälp

Försäkringen ersätter skälig kostnad för kristerapi hos psykolog om barnet drabbas av skada som ger rätt till direkthjälp eller skada som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Både barnet och vårdnadshavare har rätt till kristerapi, dock maximalt 10 behandlingstillfällen sammanlagt.

Engångsersättning vid sjukdom

Om den försäkrade drabbas av t ex blödarsjuka, ADHD, Autism, hörselnedsättning eller annan sjukdom som Moderna Försäkringar inte lämnar ersättning för från övriga försäkringsmoment betalar vi ut ett engångsbelopp som ersättning.

Valbara försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet påverkar hur mycket du får i ersättning vid skada eller vid olycksfall.

 • För Barnförsäkring grundskydd kan du välja följande försäkringsbelopp: 

  • 800 000

  För Barnförsäkring Medium och Large kan du välja följande försäkringsbelopp: 

  • 800 000 kr
  • 1 200 000 kr
  • 1 600 000 kr
  • 2 000 000 kr