Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

 

Det här ingår i din försäkringOlycksfallMediumLarge

Medicinsk invaliditet

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av olycksfallsskada eller sjukdom utbetalas ersättning i förhållande till den så kallade invaliditetsgraden, det vill säga funktionsnedsättningens storlek. Vid medicinsk invaliditet på mer än 20 % utbetalas en tilläggsersättning.

Ärrersättning

Försäkringen ersätter för ärr till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral krävts.

Tandskada

Försäkringen ersätter för tandskada till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att tandläkarbehandling krävts.

Direkthjälp vid brännskada

Om du drabbas av en allvarlig brännskada (minst 30 % av andra graden) betalar vi ut en engångssumma på 50 000 kr.

Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall

Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i samband med behandlingen. Inom tre år från olycksfallet och för tandskador i max 5 år lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader inom Norden – helt utan självrisk.

Sjukhusvistelse

Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse om du är inskriven över natten på sjukhus för vård/behandling av ersättningsbar olycksfallsskada, ersättningsbar sjukdom eller i samband med förlossning. Ersättning lämnas med 150 kr/dygn i längst 1 år.

Kläder, glasögon eller hjälm

Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling krävts på sjukhus/vårdcentral kan ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, glasögon m m som skadats eller förlorats vid olycksfallet.

Dödsfall vid olycksfall

Vid dödsfall så betalas ett engångsbelopp ut på 50 000 kr.

Direkthjälp vid sjukdom

Om du drabbas av vissa allvarliga sjukdomar så betalar vi ut en engångssumma på 50 000 kr. Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret och exempel är malign tumör, MS, hjärtinfarkt och stroke.

Rehabilitering och hjälpmedel

Kostnader för rehabilitering (tekniska hjälpmedel) eller anpassning av bostaden till följd av ersättningsbar olycksfallsskada ersätts av försäkringen. Observera att Sjuk- och Olycksfall Medium respektive Sjuk- och Olycksfall Large även omfattar skador som uppkommit på grund av sjukdom.

Sjuk-och olycksfallshjälpen

Försäkringen lämnar ersättning vid ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom som medför sjukskrivning under minst 30 dagar i följd. Ersättning lämnas som ett engångsbelopp på 3 000 kr.

Ekonomisk invaliditet

Försäkringen kan även ge ersättning om du skadar dig så illa eller blir så svårt sjukt att du i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet.

*Observera att Sjuk- och Olycksfall Medium respektive Sjuk- och Olycksfall Large även omfattar skador som uppkommit på grund av sjukdom.

Valbara försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet påverkar hur mycket du får i ersättning vid skada eller vid olycksfall.

  • Du kan välja mellan följande olika försäkringsbelopp för samtliga omfattningar av Modernas personförsäkring. 

    • 600 000
    • 900 000
    • 1 200 000
    • 1 500 000