• Användandet av dina personuppgifter

  Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket vi sparar dem vilket inkluderar sådan tidsfrist som följer av gällande rätt, exempelvis preskriptionstid.

  För att interagera med dig – vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig, kommunicera med dig och ge dig relevant information oavsett kanal.

  För försäljning och administration av försäkring – vi behandlar personuppgifter för att ingå försäkringsavtal med dig och för efterföljande försäkringsadministration (såsom förnyelse, ändring och uppsägning). För detta ändamål behöver vi identifiera ditt behov av försäkring (relevanta försäkringar, lämpligt försäkringsbelopp och omfattning), vi behöver även beräkna din försäkringsrisk (försäkringens pris i förhållande till försäkrad risk) och kontrollera om du har rätt att teckna viss försäkring.  

  För hantering av skador och anspråk – vi behandlar personuppgifter för att kunna reglera skador och för att fastställa göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

  För marknadsföring av produkter och tjänster – vi behandlar personuppgifter som hjälper oss att presentera information och erbjuda försäkringar som vi tror är relevanta för dig. På motsvarande sätt strävar vi efter att undvika att skicka eller visa information som vi inte tror att du är intresserad av.

  Skyldigheter enligt lag – vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt, exempelvis för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering. Vi är också skyldiga att lämna information när myndigheter begär uppgifterna som en del i sin myndighetsutövning.

  Statistiskt underlag – vi behandlar personuppgifter för att beräkna försäkringsrisker och förbättra prissättningen av våra försäkringar.

  Utredning – vi behandlar personuppgifter för att utreda, avslöja och förebygga bedrägerier.

  Återförsäkring – i enstaka fall kan vi behandla personuppgifter för att teckna återförsäkring och göra anspråk på sådant skydd.

  Tillhandahållande av tjänster från andra – Vi behandlar personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna erbjuda tjänster som är relaterade till våra försäkringar.

  Kvalitetsändamål – vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra analyser som exempelvis undersökningar av kundnöjdhet. Vi kan komma att spela in telefonsamtal mellan dig och våra medarbetare för kvalitetsändamål.