• Rättslig grund för behandling av personuppgifter

  Vi kommer endast samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls:

  Vi har ditt samtycke;

  Exempel: Automatisk skadereglering som kan inbegripa hälsouppgifter
  Du ger oss tillåtelse att automatiskt behandla dina personuppgifter för att ta ställning till en ansökan om försäkringsskydd. Vänligen notera att när den legala grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av ditt samtycke har du när som helst rätt att återta detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skett innan samtycke återtagits. För det fall du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig, vilket kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.

  Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås;

  Exempel: För att ingå försäkringsavtal 
  Vi kan behandla nödvändig information som rör försäkringsavtalet, däribland information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt nödvändiga uppgifter för att fastställa rätten till försäkringsersättning.

  Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

  Exempel: För att behandla hälsouppgifter vid skadereglering                                                                              Vi kan behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa din rätt att teckna viss försäkring eller din rätt till visst försäkringsskydd.

  Det ligger i vårt eller en tredje parts berättigade intresse och detta inte innebär ett åsidosättande av dina intressen eller rättigheter;

  Exempel: För att bättre anpassa våra erbjudanden till dig                                                                                Denna rättsliga grund tillämpas för att anpassa våra erbjudanden och kommunikation med dig, för direktmarknadsföring, för att förhindra bedrägerier, för samarbete med samarbetsparters och för utveckling av våra IT-system.

  Det är nödvändigt för att skydda dina eller andra individers vitala intressen;

  Exempel: I en nödsituation                                                                                                                                                Vi kan lämna information till en sjukvårdsinrättning vid akuta medicinska tillstånd utomlands.

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet

  Exempel: Lämna information till myndigheter                                                                                                           Vi är exempelvis skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om utbetald ersättning i vissa fall och vi är skyldiga att förhindra penningtvätt.