NPF är en förkortning av Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning. Det är i sig ett samlingsnamn för många olika diagnoser, till exempel ADHD, autismspektrumtillstånd eller Tourettes syndrom.

Vilka diagnoser ingår i NPF?

Det finns som sagt en mängd funktionsnedsättningar, eller funktionsvariationer som det också kallas, men de som kanske är vanligast förekommande, eller de vi pratar mest om är till exempel:

ADHD

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. En person med ADHD har i stora drag utmaningar med uppmärksamhet, koncentration och hyperaktivitet. Det kan te sig väldigt olika från person till person.

ADD

Det är egentligen samma diagnos som ADHD men utan H:et, det vill säga hyperaktiviteten.

AST

Autismspektrumstörning. AST är ett brett spektrum men innebär i stora drag svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat och lite oflexibelt sätt.

Aspergers syndrom

En plats på autismskalan, men som tidigare innebar en egen diagnos. Numer säger använder man i regel inte begreppet Aspergers när man diagnostiserar.

TS

Tourettes syndrom innebär en kombination av motoriska och vokala tics, till exempel ofrivilliga ryckningar i armar och ben, grimaser i ansiktet eller ljud som harklingar, ord eller hela meningar.

OCD

Obsessive Compulsive Disorder, eller tvångssyndrom på svenska, är en ångeststörning som genererar tvångstankar och handlingar som har ett negativt utslag på en persons vardag. Ett tvångssyndrom kan till exempel handla om en rädsla att bli smittad av en sjukdom och generera långdragna renlighetsritualer.

Vill du läsa mer om NPF?

Följande sidor har bra information om NPF och olika diagnoser:

www.1177.se

www.mind.se

www.kunskapsguiden.se

www.adhdcenter.se

Teckna barnförsäkring

Kom ihåg att teckna barnförsäkringen snarast efter barnet fötts - men senast före 18-årsdagen.

Läs mer
"Porträttfoto
Eva Jarnhäll Legitimerad sjuksköterska