Villkorssammanfattning - Betalkort Företag, Swedbank och Sparbankernas företagskort

 • Försäkringen gäller om du tvingas avbeställa en resa på grund av t.ex. att du eller nära anhörig råkat ut för allvarlig olycksfallsskada eller akut sjukdom.  Avbeställningsförsäkringen omfattar resa som du till mer än hälften har betalat med kortet.

  Ersättning för avbeställd resa ges också vid brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

  Högsta ersättningsbeloppet är 30.000 kronor per person och högst 90.000 kronor per familj.

  Tänk på!

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd.

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till din avbeställda resa som t.ex. läkarintyg eller intyg som visar inträffad skada i bostaden.

 • Försäkringen gäller om du ankommer mer än sex timmar försenad till slutdestinationen (inrikes eller utrikes) på grund av att kollektivt färdmedel varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med. Ersättning ges högst med resans pris.

  Ersättning ges enligt följande: 

  • mer än 6 timmar 700 kronor per person men högst 2.800 kronor per familj och försening ELLER
  • mer än 24 timmar, 1.800 kronor per person men högst ytterligare 7.200 kronor per resesällskap * och försening.

  Tänk på!

  Förseningsintyg med aktuella tider och orsak ska kunna bifogas vid anmälan.

  Försäkringen kräver att biljett ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp.

 • Vid bagageförsening utanför hemorten (inrikes och utrikes) ersätts nödvändiga och skäliga inköp av t.ex. kläder, toalettartiklar och andra personliga tillhörigheter. 

  Ersättning ges för inköp enligt följande:

  • mer än 6 timmar 2.000 kronor per väska och försening, dock högst 6.000 kronor per person och försening ELLER
  • mer än 48 timmar, 5.000 kronor per väska och försening, dock högst 10.000 kronor per person och försening.

  Tänk på!

  Kostnaderna för inköpen ska styrkas med kvitton i original.

  Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid anmälan.

 • Om du missar ett anslutningsflyg på grund av att det tidigare flyget försenats eller ställts in, ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella merkostnader för kost och boende.

  Högsta ersättning är upp till 10.000 kronor per person, dock högst 30.000 kronor per resesällskap.

  Tänk på!

  Du ska vara ute i så god tid så att du enligt planerad tidtabell är på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.

  Kostnader ska styrkas med kvitton i original.

 • Hemförsäkring
  Om det inträffar en skada i din permanenta bostad i Norden medan du är på resa och din hemförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 10.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning ges endast när bostaden under resan varit obebodd.
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande hemförsäkringsvillkor.

  Personbilsförsäkring
  Om det inträffar en skada på din privata personbil i Norden medan du är på resa och din personbilsförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 10.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande personbilsförsäkringsvillkor.

 • Försäkringen gäller om du hyr t ex bil, moped eller vespa under resa och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

  Högsta ersättningsbelopp är 30.000 kronor per skada.

  Tänk på!

  Försäkringen gäller vid hyra av fordon under resa, inrikes och utrikes, betald till mer än  hälften med kortet eller om du betalat fordonshyran till 100 % med kortet.

  Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

  Du måste kunna visa intyg på självrisken eller kostnaden för ditt egna utlägg.

 • Försäkringen ersätter biljettkostnaden om du t ex blir akut sjuk eller får en väsentlig skada i din bostad och inte kan delta i ett idrottsevenemang eller gå på konsert.

  Högsta ersättningsbelopp är 10.000 kronor per försäkrad.

  Tänk på!

  Evenemanget ska vara till 100% betalt med kortet.

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd.

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till ditt avbeställda evenemang t ex läkarintyg eller intyg på inträffad skada i din bostad.

 • Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet (20 % eller mer) eller dödsfall till följd av en reseolycksfallsskada.

  Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. För mer information vänligen se det fullständiga villkoret.

Gällande försäkringsvillkor

Betalkort Företag, Swedbank och Sparbankernas företagskort

giltigt från och med 6 september 2023