Villkorssammanfattning – Swedbank & Sparbankernas Betal-och kreditkortreseförsäkring Mastercard Platinum

 • Försäkringen gäller om du tvingas avbeställa en resa på grund av t.ex. att du eller nära anhörig råkat ut för allvarlig olycksfallsskada eller akut sjukdom.  Avbeställningsförsäkringen omfattar resa som du till mer än hälften har betalat med kortet.

  Ersättning för avbeställd resa ges också vid brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

  Högsta ersättningsbeloppet är 50.000 kronor per försäkrad och högst 120.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd.

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till din avbeställda resa som t.ex. läkarintyg eller intyg som visar inträffad skada i bostaden.

 • Om den försäkrade inte kommer fram i tid till den plats där resan med flyg ska påbörjas, ges ersättning för de merkostnader som kan uppstå för att den försäkrade ska kunna ansluta sig till den planerade resan.


  Försenad ankomst ska vara orsakad av kollision, dikeskörning, väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka.

  Ersättning ges för nödvändiga och skäliga merkostnader med 30.000 kr per försäkrad, dock högst 100.000 kr per kort.

  Tänk på!

  Händelsen ska kunna styrkas med polisintyg eller bärgningsräkning samt kvitto i original.

 • Försäkringen gäller om du bli försenad till slutdestination på grund av att ett allmänt färdmedel är försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med.

  Ersättning vid försening på mer än 4 timmar ges för ett utav följande alternativ:

  • ersättning med 800 kronor i schablonersättning per försäkrad och försening, dock högst 3.200 kronor per kort och försening ELLER
  • ersättning mot kvitton i original 1.500 kronor per försäkrad och försening, dock högst 6.000 kronor per kort och försening.

  Om du blir försenad med mer än 24 timmar, ges ytterligare ersättning med 2.000 kronor per försäkrad och försening, dock högst 8.000 kronor per kort och försening, för nödvändiga och skäliga kostnader mot uppvisande av kvitton.

  Tänk på!

  Förseningsintyg med aktuella tider och orsak ska kunna bifogas vid anmälan.

  Försäkringen kräver att biljett ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp.

 • Om du missar ett anslutningsflyg på grund av att det tidigare flyget försenats eller ställts in, ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella merkostnader för kost och boende.

  Högsta ersättningsbeloppet är 30.000 kronor per person, dock högst 100.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Du ska vara ute i så god tid så att du enligt planerad tidtabell är på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.

  Kostnader ska styrkas med kvitton i original.

 • Vid försening av incheckat bagage till resmål utanför hemorten (inrikes och utrikes) eller vid ankomst till hemorten ersätts nödvändiga och skäliga inköp av t.ex. kläder, toalettartiklar och andra personliga tillhörigheter. 

  Ersättning ges för inköp enligt följande:

  • efter ankomst till resmålet, 2.000 kronor per person. Högsta ersättning är 8.000 kronor per kort.
  • mer än 12 timmar, ytterligare 4.000 kronor per person, men högst ytterligare 16.000 kronor per kort.
  • mer än 48 timmar, ytterligare 4.000 kronor per person, men högst ytterligare 16.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Inköpen ska göras efter 12 respektive 48 timmars försening.

  Kostnaderna för inköpen ska styrkas med kvitton i original.

  Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid anmälan.

 • Om du drabbas av akut sjukdom, olycksfall under resa eller att bagaget ej kommit fram i tid ges ersättning för outnyttjad aktivitetsutrustning till exempel skidor, golfutrustning och/eller outnyttjad aktivitetsbiljett till exempel liftkort, greenfee, dykarkurs.  

  Ersättning ges med högst 7.500 kronor per försäkrad och högst 30.000 kronor per kort och skada.

  Tänk på!

  Sjukdomen, olycksfallet eller det försenade bagaget ska styrkas med läkarintyg och/eller förseningsintyg av transportören.

  Kostnaderna ska styrkas med kvitto och avtal i original.

  Hyra av aktivitetsutrustning ska göras på plats hos organiserad uthyrare.

 • Om du under resan blir t.ex. bestulen eller får en skada på medförd egendom kan försäkringen ge ersättning för den direkta ekonomiska förlusten.

  Högsta ersättningsbelopp är 15.000 kronor per försäkrad eller högst 47.500 kronor per kort. Vänliga ta del utav fullständiga villkor för detaljerade ersättningsbelopp

  Tänk på!

  Att läsa säkerhetsförseskrifter, aktsamhetskrav, begränsningar och undantag i de fullständiga villkoren.

  Du ska vid stöld, inbrott, förlust och rån göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat.

  Har händelsen inträffat på hotell eller under transport ska det anmälas till hotellet/transportföretaget.

  Kvitto/intyg som styrker innehav av egendom ska uppvisas vid anmälan.

 • Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader för läkar- och/eller sjukhusvård, tandvård samt eventuell hemtransport om du eller någon i din familj blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall på resan.

  Högsta ersättningsbelopp:

  • Sjukvård/Akut tandvård/tandvård p.g.a. olycksfall: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  • Resor i samband med vård: 7.000 kronor per skada.
  • Merkostnader för hemresan: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  • Reseavbrott: 15.000 per försäkrad, 60.000 kronor per kort.
  • Hemtransport av avliden: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  • Begravning på plats: 100.000 per kort.
  • Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  • Merkostnader för logi vid förlängd vistelse: Nödvändiga och skäliga kostnader.

  Tänk på!

  Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess resan är avslutad – dock längt 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

  Du ska uppvisa läkarintyg och kvitton i original för dina utlägg.

 • Ersättning lämnas för varje hel 24-timmarsperiod som du måste vara inlagd på sjukhus utanför hemlandet p.g.a. olycksfall eller sjukdom som kan styrkas med läkarintyg.

  Ersättning lämnas med 750 kronor per dag eller högst 7.500 kronor per försäkrad.

 • Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet (20 % eller mer) eller dödsfall till följd av en reseolycksfallsskada.

  Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. För mer information vänligen se det fullständiga villkoret.

 • Reseansvarsskyddet gäller för dig som privatperson. Ansvarsskyddet gäller när någon kräver att du ska betala skadestånd för en person- eller sakskada som du förorsakat under försäkringstiden.

  Ersättning ges med högst 1.000.000 kronor vid varje skadetillfälle per kort.

  Tänk på!

  Kontakta alltid Trygg Hansa så snart som möjligt om du krävs på skadestånd eller ställs inför rätta och erkänn dig aldrig skyldig till något innan du konsulterat med oss.

 • Ersättning ges för akut reparation av din tillförsel av hushållsgas eller el, uppvärmningssystem, hushållsrör, avloppssystem, dörrar, fönster, tak eller lås till ytterdörr. Skadan ska ha inträffat under tiden du är på resa.

  Ersättning ges med högst 20.000 kronor per skada.

 • Om din hemresa blir försenad eller avbruten i mer än 24 timmar till följd av strejk, vild strejk eller fackliga åtgärder, kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för logi och återresa till hemorten.  

  Ersättning ges med högst 5.000 kronor per försäkrad och högst 20.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Resan måste vara köpt före det att strejken brutit ut eller varslats för att ersättning ska utbetalas.

 • Hemförsäkring
  Om det inträffar en skada i din permanenta bostad i Norden medan du är på resa och din hemförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 15.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning ges endast när bostaden under resan varit obebodd.
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande hemförsäkringsvillkor.

  Personbilsförsäkring
  Om det inträffar en skada på din privata personbil i Norden medan du är på resa och din personbilsförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 15.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande personbilsförsäkringsvillkor.

 • Försäkringen gäller om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa under resa och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

  Högsta ersättningsbelopp är 20.000 kronor per skada.

  Tänk på!

  Försäkringen gäller vid hyra av fordon under resa, inrikes och utrikes, betald till mer än  hälften med kortet eller om du betalat fordonshyran till 100 % med kortet.

  Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

  Du måste kunna visa intyg på självrisken eller kostnaden för ditt egna utlägg.

 • Försäkringen gäller för varor som placerats permanent i din bostad och som kostar mer än 1.000 kronor. Om en vara blir stulen eller skadad lämnas ersättning med reparation, byte eller varans kostnad. Allrisken gäller i 180 dagar.

  Högsta ersättningsbelopp är:

  • 25.000 kronor per vara
  • 235.000 kronor per inköp
  • 665.000 kronor per år och kort

  Tänk på!

  Varan måste vara till 100% betald med ditt kort.

  Varan ska ha köpts för privat bruk och vara inköpt i hemlandet eller från ett nordiskt företag på internet.

 • Försäkringen gäller för hemelektronik* och hushållsmaskiner* som du har permanent placerade i din bostad. Om en vara skulle skadas eller bli bestulen lämnas ersättning med reparation, byte eller varans kostnad.  Försäkringen gäller i 5 år från inköpstillfället.

  * Med hemelektronik menas till exempel stereo, TV, mediauppspelare och TV-spelkonsol.
  * Med hushållsmaskin menas till exempel diskmaskin, spis och tvättmaskin 

  Högsta ersättningsbelopp är 40.000 kronor per skada och år.

  Tänk på! 

  Varan måste kosta minst 1.000 kronor och vara till 100% betald med ditt kort. 

  Varan ska ha köpts för privat bruk och vara inköpt i hemlandet eller från ett nordiskt företag på internet.

 • Försäkringen ger en förlängd garanti med två år som gäller utöver den garanti som tillverkaren lämnar. Försäkringen gäller för *hemelektronik och *hushållsmaskiner som du har permanent placerat i hemmet.  

  * Med hemelektronik menas till exempel stereo, TV, mediauppspelare och TV-spelkonsol.
  * Med hushållsmaskin menas till exempel diskmaskin, spis och tvättmaskin 

  Högsta ersättningsbelopp är 20.000 kronor per skada, 140.000 kronor per år.

  Tänk på!

  Varan ska kosta minst 1.000 kronor och vara betald till 100 % med kortet. 

  Försäkringen gäller som längst i totalt fyra år från och med inköpsdatum. 

  Datorer, kameror eller mobiltelefoner ingår inte i försäkringen.

 • Försäkringen gäller för varor som kostar minst 1.000 kronor och som du till 100 % betalat med kortet. Via prisgarantin kan du få ersättning om du hittar samma vara för ett lägre pris inom 90 dagar efter köpet.   

  Högsta ersättningsbelopp är 15.000 kronor per skada.

  Tänk på!  

  Prisskillnaden ska vara minst 300 kronor.

  Båda varorna ska vara köpta på samma sätt för att ersättning för prisskillnaden ska utgå. Man kan t ex inte jämföra en vara som köpts i en affär över disk med en vara köpt på internet.

 • Försäkringen ersätter biljettkostnaden om du t.ex. blir akut sjuk eller får en väsentlig  skada i din bostad och inte kan delta i ett idrottsevenemang eller gå på konsert. 

  Högsta ersättningsbelopp är 10.000 kronor per försäkrad, 40.000 kronor per kort. 

  Tänk på!  

  Evenemanget ska vara till 100% betalt med kortet. 

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd. 

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till ditt avbeställda evenemang t ex läkarintyg eller intyg på inträffad skada i din bostad.  

 • Försäkringen gäller för stöld eller rån av dina nycklar eller om du förlorar dem på grund av en annan plötslig händelse. Ersättning ges för omkodning av nyckel, tillverkning av ny nyckel eller för låsöppning.  

  Högsta ersättningsbelopp är 2.000 kronor per skada och kort. 

  Tänk på!

  Vid förlust, stöld eller rån måste händelsen polisanmälas.  

  Kostnaderna ska styrkas med kvitton i original.  

 • Försäkringen ersätter sanering av bränsletank, bränslesystem samt byte av bränslefilter om du skulle råka tanka fel bränsle.  

  Högsta ersättningsbelopp är 4.000 kronor per skada. 

  Tänk på!

  För att aktivera försäkringen ska du ha tankat bilen med minst 20 liter eller 5 kg gas och betalat detta med ditt kort. Försäkringen gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar.  

 • Försäkringen ersätter din självrisk hos bilförsäkringen eller kostnaden för bilbärgning och assistans om den understiger självrisken. Bilen ska omfattas av en hel- eller halvförsäkring. 

  Högsta ersättningsbelopp 4.000 kronor per skada för högst två skador per kalenderår. 

  Tänk på!

  För att aktivera försäkringen ska du ha tankat bilen med minst 20 liter eller 5 kg gas och betalat detta med ditt kort. Försäkringen gäller f.r.o.m första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar.  

Gällande försäkringsvillkor

Swedbank & Sparbankernas Mastercard Platinum

giltigt för resor köpta efter 1 april 2023