Villkorssammanfattning – Swedbank & Sparbankernas Betal-och kreditkortreseförsäkring

 • Försäkringen gäller om du tvingas avbeställa en resa på grund av t.ex. att du eller nära anhörig råkat ut för allvarlig olycksfallsskada eller akut sjukdom.  Avbeställningsförsäkringen omfattar resa som kostar mer än 1.000 kronor och som du till mer än hälften har betalat med kortet.

  Ersättning för avbeställd resa ges också vid brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

  Högsta ersättningsbeloppet är 30.000 kronor per person, totalt högst 90.000 kronor per familj.

  Tänk på!

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd.

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till din avbeställda resa som t.ex. läkarintyg eller intyg som visar inträffad skada i bostaden.

 • Försäkringen gäller om du ankommer mer än sex timmar försenad till slutdestinationen (inrikes eller utrikes) på grund av att kollektivt färdmedel varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med. Ersättning ges högst med resans pris.

  Ersättning ges enligt följande:  

  • mer än 6 timmar 700 kronor per person men högst 2.800 kronor per familj och försening ELLER 
  • mer än 24 timmar, 1.800 kronor per person men högst ytterligare 7.200 kronor per familj och försening. 

  Tänk på!

  Förseningsintyg med aktuella tider och orsak ska kunna bifogas vid anmälan.

  Försäkringen kräver att biljett ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp.

 • Vid bagageförsening utanför hemorten (inrikes och utrikes) ersätts nödvändiga och skäliga inköp av t.ex. kläder, toalettartiklar och andra personliga tillhörigheter. 

  Ersättning ges för inköp enligt följande:

  • mer än 6 timmar 2.000 kr per väska och försening, dock högst 6.000 kr per familj och försening.  
  • mer än 48 timmar 5.000 kr per väska och försening, dock högst 10.000 kr per familj och försening.

  Tänk på!

  Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts och styrkas med kvitton.

  Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid anmälan.

 • Om du missar ett anslutningsflyg på grund av att det tidigare flyget försenats eller ställts in, ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella merkostnader för kost och boende.

  Högsta ersättning är upp till 10.000 kr per person, dock högst 30.000 kr per familj.

  Tänk på!

  Du ska vara ute i så god tid så att du enligt planerad tidtabell är på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen.

  Kostnaderna ska kunna styrkas med kvitton i original.

 • Hemförsäkring
  Om det inträffar en skada i din permanenta bostad i Norden medan du är på resa och din hemförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 10.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning ges endast när bostaden under resan varit obebodd.
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande hemförsäkringsvillkor.

  Personbilsförsäkring
  Om det inträffar en skada på din privata personbil i Norden medan du är på resa och din personbilsförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 10.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande personbilsförsäkringsvillkor.

 • Försäkringen gäller om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa under resa och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

  Högsta ersättningsbelopp är 20.000 kronor per skada.


  Tänk på!

  Försäkringen gäller vid hyra av fordon under resa, inrikes och utrikes, betald till mer än hälften med kortet eller om du betalat fordonshyran till 100 % med kortet vid annat tillfälle.

  Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

  Du måste kunna visa intyg på självrisken eller kostnaden för ditt egna utlägg.

 • Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet (20 % eller mer) eller dödsfall till följd av en reseolycksfallsskada.

  Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. För mer information vänligen se det fullständiga villkoret.

 • Försäkringen gäller för varor som du till 100 % betalat med kortet. Via prisgarantin kan du få ersättning om du hittar samma vara för ett lägre pris inom 90 dagar efter köpet.   

  Högsta ersättningsbelopp är 15.000 kronor per skada.  

  Tänk på!
  Båda varorna ska vara köpta på samma sätt för att ersättning för prisskillnaden ska utgå. Man kan t ex inte jämföra en vara som köpts i en affär över disk med en vara köpt på internet.  

 • Försäkringen gäller för stöld eller förlust av varor som köpts för personligt bruk. Ersättning lämnas för reparation, byte eller produktens kostnad. Allrisken gäller i 90 dagar.

  Högsta ersättningsbelopp är: 

  • 20.000 kronor per produkt
  • 200.000 kronor per inköp
  • 400.000 kronor per försäkrad och per år

  Tänk på!
  Produkten ska vara köpt av ett företag registrerat i Sverige och till 100 % vara betald med ditt kort.

 • Försäkringen ger en förlängd garanti med ett år som gäller utöver den garanti som tillverkaren lämnar. Försäkringen gäller för *hemelektronik och *hushållsmaskiner.

  * Med hemelektronik menas till exempel stereo, TV, mediauppspelare och TV-spelkonsol.
  * Med hushållsmaskin menas till exempel diskmaskin, spis och tvättmaskin 

  Högsta ersättningsbelopp är 20.000 kronor per skada, 140.000 kronor per år.

  Tänk på!

  Produkten ska till 100 % vara betald med kortet.
  Försäkringen gäller som längst i totalt tre år från och med inköpsdatum.
  Datorer, kameror eller mobiltelefoner ingår inte i försäkringen. 

Gällande försäkringsvillkor

Swedbank & Sparbankernas Betal-och-kreditkort

giltigt för resor köpta efter 1 april 2023