• Nyckelbegrepp

  Automatiserade beslut innebär att vi i vissa fall fattar beslut utan någon manuell påverkan. Det kan röra sig om automatisk prissättning som grundas på den information som behandlas eller automatisk utbetalning av skadeersättning baserad på den information som tillhandahållits. Vi informerar dig innan helt automatiserade beslut tillämpas om dessa påverkar dig i betydande grad.

  Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

  Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

  Profilering: När personuppgifter används för att bedöma personliga egenskaper, analysera eller göra förutsägelser i olika avseenden.

   

  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

  Känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter): Detta är kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.