• Dina rättigheter samt kontakt

  Om du vill få ytterligare information har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Genom att kontakta oss har du även har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas.

  Observera att vi kommer säkerställa din identitet innan vi lämnar information. 

  Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig kan du begära att få dina personuppgifter rättade. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering, men vi vill uppmärksamma dig på att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt.

  Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

  Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

  På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till dig eller till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

  Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål: www.tietosuoja.fi/sv.

  Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kontakta oss genom:

  Adress: Moderna Försäkringar, Personuppgiftsombudet, Box 7830, 103 98 Stockholm

  E-post: dataskydd@modernaforsakringar.se