Villkorssammanfattning - Tjänstereseförsäkring för Betalkort Företag, Swedbank och sparbankernas företagskort – Tjänstereseförsäkring

Observera att Tjänstereseförsäkringen är ett frivilligt tillägg till standard omfattningen på Betalkort Företag och denna försäkring gäller endast för kortinnehavare som aktivt valt att köpta detta utökade skydd.

 • Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader för läkar- och/eller sjukhusvård, tandvård samt eventuell hemtransport om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall på resan.

  Om du enligt läkares utlåtande inte kan utföra ditt arbete under tjänsteresan och arbetsgivaren av affärsmässiga skäl måste ersätta dig med annan person betalar Trygg-Hansa transportkostnaden för ersättares utresa.

  Tänk på!

  Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess resan är avslutad – dock längt 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

  Du ska uppvisa läkarintyg och kvitton i original för dina utlägg.

 • Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet (20 % eller mer) eller dödsfall till följd av en reseolycksfallsskada.

  Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. För mer information vänligen se det fullständiga villkoret.

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för återresa till hemorten i Sverige om du tvingas avbryta tjänsteresan tidigare än beräknat på grund av t.ex. akut sjukdom hos nära anhörig eller väsentlig skada i din bostad.

  Om arbetsgivaren av affärsmässiga skäl måste ersätta dig med annan person betalar Trygg-Hansa transportkostnaden för ersättares resa.

 • Om du under resan blir t.ex. bestulen eller får en skada på medförd egendom kan försäkringen ge ersättning för den direkta ekonomiska förlusten.

  Högsta ersättningsbelopp är 25.000 kronor, varav stöldbegärlig egendom 10.000 kronor. Kontanter ersätts med högst 5.000 kronor.

  Tänk på!

  Att läsa säkerhetsförseskrifter, aktsamhetskrav, begränsningar och undantag i de fullständiga villkoren.

  Du ska vid stöld, inbrott, förlust och rån göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat.

  Kvitto/intyg som styrker innehav av egendom ska uppvisas vid anmälan.

 • Försäkringen ersätter 3.000 kronor om ett kollektivt färdmedel försenas mer än fyra timmar. Därefter ges ersättning med ytterligare 3.000 kronor för varje påbörjad 12-timmarsperiod, dock högst 12.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Skadeanmälan ska innehålla bokningsbekräftelse/resebevis eller motsvarande samt förseningsintyg från transportföretaget.

 • Vid försening av incheckat bagage till resmål utanför hemlandet får du ersättning för inköp av tillhörigheter som saknas på grund av förseningen och som är nödvändiga och skäliga för resans ändamål. Hyra likställs med inköp.

  Ersättning ges för inköp enligt följande:

  • mer än 4 timmar 2.000 kronor per väska. Högsta ersättning är 6.000 kronor per resesällskap.
  • mer än 48 timmar 5.000 kronor per väska. Högsta ersättning 10.000 kronor per resesällskap.

  Tänk på!

  Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts.

  Bagageförsening gäller inte på hemresa till Sverige.

  Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid anmälan.

 • Om din hemresa blir försenad eller avbruten i mer än 24 timmar till följd av strejk, vild strejk eller fackliga åtgärder, kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för logi och återresa till hemorten i Sverige eller annan plats i Norden.

  Ersättning ges med högst 2.250 kronor per försäkring.

  Tänk på!

  Resan måste vara köpt före det att strejken brutit ut eller varslats för att ersättning ska utbetalas.

 • Om den försäkrade inte kommer fram i tid till den plats där tjänsteresan med flyg ska börja, ges ersättning för de merkostnader som kan uppstå för att den försäkrade ska kunna ansluta sig till den planerade resan.

  Försenad ankomst ska vara orsakad av kollision, dikeskörning, väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka

  Ersättning ges för nödvändiga och skäliga merkostnader med 10.000 kronor per försäkring.

  Tänk på!

  Händelsen ska kunna styrkas med polisintyg eller bärgningsräkning samt kvitto i original.

 • Reseansvarsskyddet gäller för dig som privatperson. Ansvarsskyddet gäller när någon kräver att du ska betala skadestånd för en person- eller sakskada som du förorsakat någon under försäkringstiden.

  Ersättning ges med högst 5.000.000 kronor vid personskada och 1.000.000 kronor vid sakskada.

  Tänk på!

  Kontakta alltid Trygg Hansa så snart som möjligt om du krävs på skadestånd eller ställs inför rätta och erkänn dig aldrig skyldig till något innan du konsulterat med oss.

 • Rättskyddet gäller för dig som privatperson i egenskap av resenär vid tvist som kan prövas av tingsrätt eller som efter prövning där kan prövas av hovrätt eller Högsta domstolen, eller motsvarande domstol utomlands.

  Högsta ersättningsbelopp är 75.000 kronor

  För mer information vänligen se det fullständiga villkoret.

 • Överfallsskyddet gäller för personskada som tillfogats dig genom misshandel eller annat uppsåtligt fysiskt våld.

  Högsta ersättningsbelopp vid varje skada uppgår till 500.000 kronor, och ersättningen bestäms enligt reglerna i 1:3 och 1:5 Skadeståndslagen.

  Tänk på!

  Försäkringen gäller inte i den mån gärningsmannen förmår betala skadeståndet.

 • Försäkringen gäller för behandling hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut till följd utav en traumatisk händelse. Händelsen ska vara omfattad av denna försäkring.

  Vi ger ersättning för högst 10 behandlingstillfällen per person och skadehändelse och med högst 25.000 kronor per person.

  Tänk på!

  Skadeanmälan ska innehålla intyg som styrker ersättningskravet.

 • Om du köpt ett avbeställningsskydd i samband med bokning av en resa, betalas vid avbeställning av resan återstående del som inte ersätts av avbeställningsskyddet. Resan ska ha beställts genom svensk resebyrå eller svensk researrangör.

  Ersättning ges med högst 2.000 kronor per kort.

  Tänk på!

  Orsaken till avbeställning måste kunna styrkas och även omfattas av denna försäkring.

  Premien för avbeställningsskyddet/försäkringen ersätts inte.

 • Om ditt fordon under resan drabbas av ett oväntat fel eller om du är i en kollision, ersätter försäkringen kostnaden för att t.ex. bärga bilen till en verkstad och hyra av bil under tiden.

  Högsta ersättningsbelopp:

  • Väggassistans/bärgning högst 1.500 kronor per skada.
  • Hyrbil med högst 1.000 kr per dag under högst tre (3) dagar ELLER
  • Resekostnader med allmänt färdmedel till din bostad eller arbetsplats med högst 2.000 kr per försäkrad, dock högst 6.000 kr per grupp ELLER
  • Mat och boende för upp till två (2) dagar om reparation av bilen förväntas ta mer än tolv (12) timmar och om felet inträffade mer än 80 km från din bostad. Högsta ersättning är 1.000 kr per dag per försäkrad, dock högst 6.000 kr per dag per grupp.
 • Försäkringen ger ersättning för mat, boende och lokala transporter i samband med evakuering till hemlandet. Evakueringen ska vara föranledd av, att t.ex. Utrikesdepartementet (UD) i Sverige råder dig att lämna landet på grund av en allvarlig händelse så som terrorhandling eller en naturkatastrof.

  Högsta ersättningsbelopp är 2.000 kronor per försäkrad och dag. Ersättning ges även för inköp av kläder med högst 6.000 kronor om du inte har tillgång till ditt bagage.

  Tänk på!
  Om kostnaderna beräknas överstiga 10.000 kronor ska dessa förhandsgodkännas av Trygg Hansa.

 • Försäkringen hjälper till med nödvändiga och skäliga merkostnader om du tvingas stanna kvar på resmålet längre än tänkt på grund av t.ex. naturkatastrof, terrorhandlingar eller karantän vid epidemier.

  Högsta ersättningsbelopp är 50.000 kronor per försäkrad och resa.

  Tänk på!
  Kostnaderna ska vara förhandsgodkända av Trygg-Hansa.

 • Om du under tjänsteresan inte har tillgång till dina privata tillhörigheter på grund av att myndigheter spärrat av vid ditt tillfälliga boende, ges ersättning för inköp av kläder och hygienartiklar.

  Högsta ersättningsbelopp är 6.000 kronor för nödvändiga och skäliga merkostnader.

  Tänk på!
  Kostnaderna ska vara förhandsgodkända av Trygg-Hansa.

 • Om du under tjänsteresan anmäls som saknad eller fastnat på en otillgänglig plats på grund av olycksfall eller sjukdom, ges ersättning för de merkostnader som kan uppstå vid eftersökning och räddning.

  Högsta ersättningsbelopp är 250.000 kronor per försäkrad och högst 500.000 per skadehändelse.

  Tänk på!
  Kostnaderna ska vara förhandsgodkända av Trygg-Hansa.

 • Försäkringen gäller om du blir kidnappad eller tagen som gisslan. Ersättning ges bl.a. för de dagar du varit frihetsberövad, krishantering, transportkostnader samt rådgivningskostnader.

  Högsta ersättningsbelopp är 750.000 kronor totalt per skadehändelse.  

  Tänk på!
  Att snabbast möjligast kontakta Trygg-Hansas larmcentral.
  Försäkringen ersätter inte lösensumma.