Information om din kortförsäkring

Swedbank & Sparbankernas Bankkortreseförsäkring

Här hittar du information om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information, vänligen bekanta dig med försäkringsvillkoret.

 • Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet (20 % eller mer) eller dödsfall till följd av en reseolycksfallsskada.

  Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. För mer information vänligen se det fullständiga villkoret.

 • Vid bagageförsening utanför hemorten (inrikes och utrikes) ersätts nödvändiga och skäliga inköp av t.ex. kläder, toalettartiklar och andra personliga tillhörigheter. 

  Ersättning ges för inköp enligt följande:

  • mer än 6 timmar 2.000 kronor per väska. Högsta ersättning är 6.000 kronor per familj.
  • mer än 48 timmar, ytterligare 3.000 kronor per väska, men högst ytterligare 4.000 kronor per familj.
  • högsta ersättning är 5.000 kronor per väska men högst 10.000 kronor per familj.

  Tänk på!

  Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts och inköpen ska styrkas med kvitton.

  Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid anmälan.

 • Försäkringen gäller om du ankommer mer än sex timmar försenad till slutdestinationen på grund av att kollektivt färdmedel varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med. Ersättning ges högst med resans pris.

  Högsta ersättningsbelopp (schablon):

  • mer än 6 timmar 700 kronor per person men högst 2.800 kronor per familj.
  • mer än 24 timmar, ytterligare 700 kronor per person men högst 2.200 kronor per familj.

  Högsta ersättning är 1.400 kronor per person, men högst 5.000 kronor per familj.

  Tänk på!

  Förseningsintyg med aktuella tider och orsak ska kunna bifogas vid anmälan.

  Försäkringen kräver att biljett ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp

 • Försäkringen gäller om du tvingas avbeställa en resa på grund av t.ex. att du eller nära anhörig råkat ut för allvarlig olycksfallsskada eller akut sjukdom.  Avbeställningsförsäkringen omfattar resa som kostar mer än 1.000 kronor och som du till mer än hälften har betalat med kortet.

  Ersättning för avbeställd resa ges också vid brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

  Högsta ersättningsbeloppet är 15.000 kronor per person, totalt högst 45.000 kronor per familj.

  Tänk på!

  Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd.

  Du måste uppvisa intyg som stryker orsaken till din avbeställda resa som t.ex. läkarintyg eller intyg som visar inträffad skada i bostaden.

 • Hemförsäkring
  Om det inträffar en skada i din permanenta bostad i Norden medan du är på resa och din hemförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 10.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning ges endast när bostaden under resan varit obebodd.
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande hemförsäkringsvillkor.

  Personbilsförsäkring
  Om det inträffar en skada på din privata personbil i Norden medan du är på resa och din personbilsförsäkring ersatt dig för skadan, ges ersättning med självrisken, dock högst med 10.000 kronor per skada.

  Tänk på!
  Ersättning från denna försäkring ges efter det att skadan reglerats enligt gällande personbilsförsäkringsvillkor.

Gällande försäkringsvillkor

Swedbank & Sparbankernas Bankkortreseförsäkring

giltigt för resor köpta efter 1 april 2023