• Avbrottsförsäkring

    Avbrottsförsäkringens syfte är att täcka de förluster som uppkommer till följd av en inträffad egendomsskada, till exempel en brand. Försäkringen ersätter dels de fasta kostnader som kvarstår i företaget, dels den vinst som företaget skulle ha gjort om egendomsskadan inte hade inträffat, med andra ord att ersätta bortfall av täckningsbidrag. Utöver detta kan även extrakostnader ersättas för att hålla igång verksamheten helt eller delvis.