Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Välkommen till 500 års erfarenhet av personlig skadehantering

Integritetspolicy

En modern skadehantering sker snabbt och enkelt

Med smidiga enkla och funktionella rutiner säkerställs att våra kunder tas om hand på bästa sätt. Vi är det personliga alternativet och därför är det en självklarhet för oss att ni som företags- eller fastighetskund snabbt får kontakt med den skadereglerare som hanterar er skada.

Om ni drabbats av en skada anmäler ni enklast skadan med våra skadeformulär här på hemsidan. Följ länkarna nedan för hjälp med att anmäla just er inträffade skada.

Det går även att ringa oss på 0200-21 21 20 vardagar 8:30 - 17:00. Övrig tid kopplas ni till SOS international som hjälper er med akuta skador.

 

Så här hanterar vi din skada.

  • Inbrottslarm
  • Överfallslarm
  • Driftlarm
  • GPS Positionering
  • Ljudöverföring
  • CCTV Larm
  • CCTV Rondering
  • Hisslarm
  • Telefonpassning
  • Krisjour
  • Öppning/Låsning
  • Larmutryckning
  • Öppning/låsning
  • Rondering
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Stationära tjänster
  • Säkerhetstjänster
  • Rådgivning
  • Utbildning

  Via samarbetspartners:

  • Driftjour
  • Skadesanering
  • Säkerhetsskåp
  • Inbrottslarm
  • Passagesystem
  • Brandlarm
  • CCTV
  • Lås & Beslag
 • Inledningsvis behöver vi få in en fuktrapport för att kunna påbörja skaderegleringen. Om fuktrapport saknas är det viktigt att vi får in uppgifter från er så som 

  • skadeorsak och skadeomfattning
  • vad som läckt och varför det har läckt
  • skadeomfattningen - dokumentera med bilder innan eventuell demontering och rivning
  • planskiss där skadans omfattning är markerad och rummens längd, bredd och höjd är angivna
  • ålder på skadade ytskikt
  • eventuellt åtgärdsförslag där material och arbete framgår
  • om det är en hyreslokal som drabbats behöver vi en kopia av hyreskontraktet. I hyreskontraktet framgår om det är ni som hyresgäst (via er försäkring) eller fastighetsägaren som ska betala reparationen
  • egen specificerad uppställning över skadad egendom. Vårt excel-formulär kan användas för att underlätta detta.
 • För att kunna reglera skadan på bästa sätt behöver vi bland annat utreda

  • om händelsen omfattas av försäkringen
  • att återställandekostnaden blir rimlig
  • hur kostnader ska fördelas mellan er och en eventuell fastighetsägare
  • vilken ersättning ni har rätt till
  • vad och vem som har orsakat skadan (för att eventuellt kunna kräva tillbaka ersättning).

  Ibland kan vi vilja göra besök på plats för hanteringens skull. Då kan vi även ställa ytterligare frågor kring händelsen. Ju fler uppgifter vi har i ärendet desto lättare och smidigare blir hanteringen. 

 • När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

  Ibland behöver skadan besiktigas för att avgöra skadans omfattning och hur den kommande reparationen ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

  Det är alltid ni som försäkringstagare som står som beställare till dessa arbeten, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldig för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte denna.

  Innan arbetet med återställande påbörjas vill vi att den som ska återställa skadan kontaktar oss med en kostnadskalkyl.

  Vi kan ge er råd och också erbjuda möjligheter till skadeförebyggande åtgärder i samarbete med NOKAS.

 • Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer.

 • Om vi kommer fram till att skadan omfattas av försäkringen måste vi i varje enskilt fall utreda om ni är ansvarig/skyldig att ersätta skadan. Det är endast skador som ert företag orsakat genom vårdslöshet som omfattas av ansvarsförsäkringen, rena olyckshändelser ersätts inte.

  Vi utreder bland annat:

  • Hur händelsen har kunnat inträffa?
  • Vem som har gjort fel och om vårdslöshet föreligger?
  • Om händelsen hade kunnat förhindras på något sätt?
  • Om det finns avtal mellan parterna?
  • Om krav har framställts?

  Det är den skadedrabbade som ska åtgärda sin skada. De får sedan rikta ett skadeståndskrav mot ert företag.

  Förutom denna utredning kommer vi även att sköta eventuella förhandlingar med den som kräver skadestånd.

 • Om vi kommer fram till att ni är skadeståndsskyldig kommer vi att ersätta den skadedrabbade med avdrag för er självrisk. Skadeståndets storlek värderas enligt skadeståndsrättsliga regler.

  Om vi kommer fram till att ni inte är skadeståndsskyldig kommer vi även att föra er talan vid eventuell rättegång samt betala eventuella rättegångskostnader som uppkommer för er. Vi hjälper alltså er att säga nej till oberättigade krav i sådana fall.

 • I en ansvarsskada måste man göra en utredning och en bedömning enligt skadeståndsrättsliga regler. Ofta är det flera parter inblandade vilket innebär att flera parter ska kontaktas och information måste hämtas från olika håll. Det kan ofta vara komplicerade frågor som också behöver sin tid att bedömas innan ett beslut kan fattas.

  I en egendoms- eller objektsförsäkring behöver bara skadeorsaken fastställas för att man ska kunna besluta om ersättning. Vem som är ansvarig för skadan kan utredas senare av försäkringsbolaget. Den som är skadedrabbad och dennes försäkringsbolag kan senare skicka krav mot den som de anser har orsakat skadan, en så kallad regress.

  Det är därför ofta mer fördelaktigt för den som är skadedrabbat att nyttja sin egen egendomsförsäkring eftersom det går snabbare för denne att få sin skada reglerad. Dessutom kan värderingsreglerna vara mer gynnsamma.

 • Första steget är att anmäla vad som hänt. Det enklaste och mest personliga sättet är att ringa oss på 0200-21 21 20. Det går även att anmäla skadan med våra skadeformulär som du hittar med bildlänkarna ovan.

  Tänk på att alltid göra en polisanmälan om det rör sig om ett inbrott eller någon annan brottslig handling. Polisanmälan bifogas skadeanmälan eller sänds till er personlige skadehandläggare när polisrapporten finns tillgänglig.

 • När Moderna fått in skadeanmälan registrerar vi skadan och sänder er omgående kontaktuppgifterna till er personliga skadereglerare samt det referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

 • Efter att vi klarlagt vad som inträffat och kommit fram till hur vi ska gå vidare i ärendet påbörjar vi skadehanteringen. Mindre och enklare skador hanteras ofta i en första kontakt, i andra fall behövs kompletteringar i form av kvitton eller fakturor och ibland behöver en skada besiktigas för att avgöra exempelvis skadans omfattning och hur en kommande sanering eller reparation ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

  Utifrån de samlade uppgifterna gör handläggaren sedan en bedömning av vad nästa steg är för att komma vidare i ärendet och informerar er om detta.

  Tänk på att det alltid är ni som försäkringstagare som ska stå som beställare gentemot till exempel entreprenör när er egendom skadats och att alla fakturor ställs ut till er. Detta är viktigt bland annat för att ni ska omfattas av garantier.

 • När reparation, återköp eller ansvarsutredning är färdig och alla underlag inkommit till Moderna går vi igenom material och omständigheter, sammanställer och betalar ut ersättning med avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Efter detta avslutar vi ärendet.