Moderna Konsult

Rätt försäkring är viktigt! Som konsult är det din kunskap och dina råd som är grunden. Ibland kan misstag ske och ditt företag kan exempelvis krävas på skadestånd och hamna i tvister. Egendomen som du äger kan stjälas eller skadas men även andra skadehändelser kan ske relaterade till företagandet. Baserat på vad andra konsultföretag efterfrågar avseende försäkringsskydd och vår erfarenhet inom området har vi tagit fram Moderna Konsult ett försäkringspaket som gör att du tryggt kan fokusera på det ditt företag gör bäst

Ring våra företagsrådgivare:

08-696 05 55 

Vad innehåller Moderna Konsult?

Grundprodukter

 • Ansvarsförsäkringen ger skydd för de skadeståndskrav som kan riktas mot er för person- eller sakskador som uppstår i den försäkrade verksamheten. Om någon ställer ett skadeståndskrav mot företaget hjälper Moderna er att utreda om företaget är skadeståndsskyldigt. Vi förhandlar med den som ställer kravet (även i domstol om det behövs) samt betalar eventuellt skadestånd. Observera att ansvarsförsäkringen inte gäller för den rådgivande verksamheten (konsultverksamheten), här krävs en tilläggsförsäkring (se nedan). 

   

 • Om företaget hamnar i en tvist kan rättsskyddsförsäkringen ersätta kostnaderna för juridiskt ombud (advokatkostnader) och kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Försäkringen omfattar också de rättegångskostnader som företaget döms att betala om motparten vinner tvisten i domstol.

 • Om företaget drabbas av skada pga. att en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar till sig själv eller någon annan eller om ni får ett skadeståndskrav från en avtalspart pga. att en anställd begått brott mot det företaget kan ersättning lämnas ur förmögenhetsbrottförsäkringen. Försäkringen gäller även vid dataintrång. (Försäkringen gäller inte för skada till den del den omfattas av cyberförsäkring om företaget tecknat sådan.)

 • Egendomsförsäkringen skyddar egendomen vid bl.a. brand-, inbrott och vattenskador på försäkringsstället. Även andra skador som är plötsliga och oförutsedda s k allriskskador kan ersättas. 

 • Avbrottsförsäkringens syfte är att täcka de förluster som uppkommer till följd av en inträffad egendomsskada, till exempel en brand. Försäkringen ersätter dels de fasta kostnader som kvarstår i företaget, dels den vinst som företaget skulle ha gjort om egendomsskadan inte hade inträffat, med andra ord att ersätta bortfall av täckningsbidrag. Utöver detta kan även extrakostnader ersättas för att hålla igång verksamheten helt eller delvis.

 • Detta är ett särskilt villkor som kompletterar den vanliga ansvarsförsäkringen och ger skydd för de skadeståndskrav för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada som rör den rådgivande verksamheten (konsultverksamheten). Om någon (er beställare eller annan) ställer ett skadeståndskrav mot företaget som rör konsultverksamheten hjälper Moderna er att utreda om företaget är skadeståndsskyldigt. Vi förhandlar med den som ställer kravet (även i domstol om det behövs) samt betalar eventuellt skadestånd.

 • Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar bl.a. olycksfall, akut sjukdom, stulet resgods och förseningar som drabbar dig och dina anställda vid resor/uppdrag som görs i tjänsten. Det går även att komplettera försäkringen med ett avbeställningsskydd i händelse av olycksfall, sjukdom eller dödsfall som drabbar den som är försäkrad eller nära anhörig och biljetterna inte är ombokningsbara.

  Går att välja bort ur paketet.

 • Specialförsäkringen gäller vid plötslig och oförutsedd skada på dator och surfplatta som du tar med dig utanför kontoret t ex vid ett kundbesök.

  Går att välja bort ur paketet.

 • Kollektiv olycksfallsförsäkring är ett bra komplement om företaget saknar kollektivavtal. Försäkringen gäller för samtliga anställda i det försäkrade företaget och gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader och resekostnader i samband med olycksfall.

  Går att välja bort ur paketet.

Tilläggsprodukter

 • Om företaget drabbas av dataintrång/nätverksincident och/eller informationsläckage omfattar försäkringen utrednings- och återställandekostnader och avbrott i verksamheten till följd av dataintrång. Försäkringen gäller även om någon ställer skadeståndskrav mot företaget till följd av dataintrånget samt för nödvändiga och rimliga kostnader för att bemöta och avvärja trovärdiga hot mot företagets system och nätverk (utpressningskostnader).

 • En fordonsförsäkring består av tre delar:

  Trafikförsäkring, som gäller för skador på personer samt annans fordon och annans egendom.

  Halvförsäkring, som förutom trafikförsäkringen omfattar skador på bl.a. glasrutor och vid stöld, brand och skadegörelse.

  Helförsäkring, är ett heltäckande skydd för fordonet som utöver halvförsäkringen även omfattar skador på det egna fordonet vid trafikolycka eller annan yttre skadehändelse. 

   

  Utöver detta kan tilläggsförsäkringar tecknas t ex för hyrbilskostnader.