Information kring hur vi behandlar personuppgifter

Trygg-Hansa respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna information om behandling av dina personuppgifter (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.​


Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar

Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar gick samman den 1 april 2022.  I samband med det har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Om du har frågor om dessa uppdateringar är du varmt välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@trygghansa.se.

Hantering av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi behandlar personuppgifter genom att klicka på de olika flikarna samt söka information i integritetspolicyn som du hittar nedan.

 • Trygg-Hansa är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned.

  Trygg-Hansa och Holmia Livförsäkring AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för användningen av dina personuppgifter avseende livförsäkringar, och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det är till Trygg-Hansa du vänder dig om du vill kontakta personuppgiftsansvariga. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned.

  Holmia Livförsäkring AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter avseende penningtvätt, som den beskrivs nedan, och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned.

  Trygg-Hansa och Holmia Livförsäkring AB har utsett ett dataskyddsombud (”Dataskyddsombud”). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du hittar kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet längst ned.

 • 3.1 Vårt ansvar som personuppgiftsansvarig

  3.1.1 Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvariga för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter.

  3.1.2 Vi är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig till oss. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal förfrågningar har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

  3.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

  3.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

  3.2.1 Du har rätt att begära:

  a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift.

  b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

  c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering sker om:

  (i) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem (t.ex. om du sagt upp din försäkring och det inte längre föreligger rätt till ersättning för att preskription inträtt),

  (ii) vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta (t.ex. om du samtyckt till marknadsföring via sms och e-post och återkallar detta samtycke),

  (iii) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter (t.ex. om du motsätter sig att vi riktar marknadsföring mot dig),

  (iv) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt (t.ex. om vi skulle spara dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt), eller

  (v) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna (t.ex. de fall då det finns angivet tidsgränser för hur länge information ska sparas i lag).

  Viktigt att notera

  Om du är eller har varit försäkrad hos oss kommer vi dock inte kunna ta bort dina uppgifter som ligger till grund för försäkringsavtalet förrän tidigast vid den tidpunkt då du eller någon annan inte längre har rätt till ersättning från din försäkring.

  Det kan finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

  d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter.  Du har rätt att begära begränsning när:

  (i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt ovan, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,

  (ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

  (iii) vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller

  (iv) du har invänt mot användning enligt punkt nedan, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

  3.2.2 Vi på Trygg-Hansa kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter enligt avsnittet Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till nedan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

  3.3 Din rätt att invända mot användning

  Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter, inbegripet profilering (automatisk behandling av personuppgifter i syfte att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person), som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl för det som väger tyngre än dina intressen. Om du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kommer vi säkerställa att dina uppgifter inte längre används för detta genom att spara uppgiften om att du valt att invända (marknadsföringspreferens).

  3.4.2 Din rätt att återkalla ditt samtycke

  Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i det fall samtycke är den legala grunden för behandlingen genom att kontakta oss.

  3.5 Din rätt till dataportabilitet

  Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss.

  3.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

  Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

  4 AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

  4.1 Trygg-Hansa har helt automatiska processer för att fatta beslut om din försäkringspremie. Att beslutet fattas helt automatiskt innebär att en algoritm fattar beslut och meddelar dig vilken premie du ska erbjudas.

  4.2 Det automatiserade beslutet fattas på basis av information om din ålder, var du bor, vilket objekt du försäkrar, din skadehistorik som kund hos oss, dina inkomster, dina familjeförhållanden m.m. Dessa är faktorer som påverkar din riskprofil. Denna information analyseras mot statistik som vi för om andras riskprofiler. Analysen kan leda till att du bedöms ha en högre eller lägre risknivå, beroende på din generella riskprofil men också på faktorer som är specifikt hänförliga till dig som person.

  4.3 Resultatet av den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter påverkar storleken på din försäkringspremie. Faktorer som kan leda till en högre premie är exempelvis om du är ung och tillhör en kategori av personer som statistiskt sätt har flera skador att hantera eller om du bor i ett område där risken för skador på saker och personer är högre än på andra ställen. Faktorer som kan leda till en lägre premie är att du kanske har varit kund hos oss länge utan att ha haft några skadeärenden och så vidare. Det automatiserade beslutet är baserat på en sammanvägning av samtliga faktorer.

  4.4 Trygg-Hansa har även automatiska processer för att administrera försäkringsanspråk och skadereglera. Vi kan då bedöma ditt försäkringsanspråk automatiskt genom att sammanställa uppgifter som du anger i en skadeanmälan med dina försäkringsvillkor, beräknat marknadsvärde och vissa förhållanden i övrigt. Beslutet kan resultera i hel eller delvis ersättning eller ett avslag på ditt skadeanspråk. Om ditt anspråk inte kan hanteras automatiskt kommer det i stället hanteras av en av våra handläggare.

  4.5 De automatiska processer för beslutsfattande som vi använder testas och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är rättvisa, objektiva och effektiva.

  4.6 Syftet med våra automatiska beslut är att dygnet runt ge dig möjlighet att snabbt och effektivt kunna köpa en försäkring eller få din skada reglerad, se dataskyddsförordningen artikel 6.1.b (nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås) och artikel 22.2.a (nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal) eller artikel 22.2.c (samtycke). Om du inte vill att vi ska fatta beslutet automatiskt kan du alltid kontakta oss för att köpa en försäkring eller få din skada behandlad av en handläggare i stället. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med beslutet och vill invända mot det.

 • 5.1 Trygg-Hansa kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter för olika ändamål och här nedan är en schematisk beskrivning över de olika kategorier av tredje parter som vi interagerar med. 

  För ändamålen att tillhandahålla och administrera försäkring, att administrera försäkringsanspråk och skadereglera och för att förhindra och hantera bedrägerier lämnar vi bl.a. ut dina personuppgifter till medicinska rådgivare och vårdgivare, tjänsteleverantörer för reparation, återställande och skadereglering, andra försäkringsbolag samt Larmtjänst (Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24 158, 104 51 Stockholm www.larmtjanst.se). Vi använder oss även av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och för analyser på aggregerad nivå. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

  5.2 För ändamålen att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till externa nämnder och domstolar, externa juridiska ombud, Trafikförsäkringsföreningen, inkassobolag, myndigheter så som Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan samt revisorer och bolag inom vår koncern.

  5.3 För ändamålen att genomföra försäljning och vidta försäljningsåtgärder och för att administrera och fullgöra försäkringsavtalet lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer för marknadsföring, gruppföreträdare för frivilliga och obligatoriska gruppförsäkringar samt anknutna och oberoende försäkringsförmedlare.

  5.4 För ändamålen att teckna och administrera återförsäkringsavtal lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till återförsäkringsbolag.

  5.5 För ändamålet att säkra IT-säkerhet och fysisk säkerhet i våra IT-miljöer och lokaler lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till Polisen i fall av brott eller misstänkt brott.

  5.6 För ändamålet att bedriva marknadsföring samt göra analyser i marknadsföringssyfte lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till bolag som utför tjänster för oss inom detta område för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden och genomföra kundanalyser.

  5.7 Vi kan komma lämna ut personuppgifter till en sjukvårdsinrättning vid akuta medicinska tillstånd utomlands när det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan.

  5.8 Vi delar även dina personuppgifter med samarbetspartners för att de ska kunna marknadsföra sina produkter och tjänster till dig eller tillhandahålla dig med en förmån.

  Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

  6 VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Trygg-Hansa strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt genom att vi tillser att landet håller en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut eller att EU-kommissionens standardavtalsklausuler används.

 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Trygg-Hansa har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

 • Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar gick samman den 1 april 2022. I samband med det har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Om du har frågor om dessa uppdateringar är du varmt välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud dpo@trygghansa.se.

  Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Integritetspolicyn revideras löpande och vi ber dig därför att regelbundet hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vid omfattande ändringar i Integritetspolicyn kommer du att få tydlig information om dessa och vad de innebär för dig.

  Denna information uppdaterades senast den 1 april 2022.

 • Tveka inte att kontakta oss på Trygg-Hansa om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter som är beskrivna i avsnittet under ”Dina Rättigheter”.

  Om du önskar utnyttja en av dina rättigheter kan du kontakta oss per post, märk kuvertet med ”Registerutdrag”;

  Trygg-Hansa Försäkring filial, reg. no. 516403-8662
  Postadress: SE-106 26 Stockholm

  Du kan även skicka e-post till registerutdrag@trygghansa.se, skriv ”Registerutdrag” i ämnesraden och bifoga en kopia på ditt körkort så att vi kan vara säkra på att det är rätt person som vi har kontakt med. Det är också hit du vänder dig om du vill motsätta dig direktmarknadsföring.

  För specifika frågor till Dataskyddsombudet så kan du skriva till; dpo@trygghansa.se

  Holmia Livförsäkring AB, org. no. 516401-6510
  Postadress: SE-106 26 Stockholm

  För Holmia gäller samma kontaktuppgifter som angetts ovan men skriv i ditt brev eller e-post att förfrågan avser ”Holmia”.

Vår integritetspolicy

Är du nuvarande eller tidigare kund? Förmånstagare för en försäkring eller har du ett skadeanspråk hos oss? Du kanske är vittne till en händelse som drabbat en kund till oss eller är besökare på vår webbplats eller i våra lokaler. Har du kanske ringt eller chattat med oss? Eller är du inte ens kund, men får marknadsföring av oss eller är en motpart för ett juridiskt ärende? Du kanske är kontaktperson för ett företag eller en förmedlare och fullmakttagare och har frågor gällande detta?

Du kan i dokumentet nedan ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter, vårt syfte med behandlingen av dina personuppgifter och lagliga grund för behandlingen.​

Integritetspolicy

Information som du lämnar när du besöker våra webbplatser

Vi använder nätidentifierare (kakor) när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser. Dessa är viktiga för att ge dig relevant information samt att förbättra din användarupplevelse och användning av våra tjänster. Informationen inkluderar svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, din geografiska placering såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Läs mer om kakor/cookies här