OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar
OBOS i samarbete med Moderna Försäkringar

Få pris på din personförsäkring

Glöm inte bort det viktigaste – dig själv! Här kan du läsa om vår personförsäkring.

OBOS och Moderna Försäkringar samarbetar för att ge dig som medlem bra försäkringar till schyssta priser. Vill du ha personlig genomgång av dina försäkringar? Ring  010 219 10 70.

Ekonomisk trygghet om livet förändras

En personförsäkring är ett enkelt sätt att trygga ekonomin för dig och din familj om olyckan skulle vara framme och er vardagssituation förändras. Du kan välja mellan tre nivåer av skydd, Olycksfall, Medium och Large. I Medium och Large får du ett mer heltäckande skydd även för sjukdom. Läs mer om vad som ingår här nedanför.

Nyhet! Numera täcker även vår personförsäkring vissa förlossningsskador.

 • Försäkringen gäller hela dygnet, året runt.
 • Gäller helt utan självrisk.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller livet ut.
Detta ingår
Olycksfall Medium Large

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av olycksfallsskada, sjukdom eller förlossningsskada (sjukdom och förlossningsskada ingår endast i Medium och Large) utbetalas ersättning i förhållande till den så kallade invaliditetsgraden, det vill säga funktionsnedsättningens storlek. Vid medicinsk invaliditet på mer än 20% utbetalas en tilläggsersättning.

Försäkringen ersätter för ärr till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral krävts. Ersättning utgår efter tabell.

Försäkringen ersätter för tandskada till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att tandläkarbehandling krävts.

Om du drabbas av brännskada (minst 30% av andra graden) eller viss förlossningsskada betalar vi ut en engångssumma på 50 000 kr.

Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i samband med behandlingen. Inom tre år från olycksfallet och för tandskador i max fem år lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader inom Norden – helt utan självrisk.

Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse om du är inskriven över natten på sjukhus för vård/behandling av ersättningsbar olycksfallsskada, ersättningsbar sjukdom eller i samband med förlossning. Ersättning lämnas med 150 kr/dygn i längst 1 år.

Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling krävts på sjukhus/vårdcentral kan ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, glasögon m m som skadats eller förlorats vid olycksfallet.

Om du drabbas av en allvarlig fraktur som måste opereras kan en ersättning på 1000 kronor lämnas.

Vid dödsfall (som inträffat som en direkt följd av ersättningsbar olycksfallsskada) lämnas ett engångsbelopp på 50 000 kr.

Om du drabbas av vissa allvarliga sjukdomar så betalar vi ut en engångssumma på 50 000 kr. Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret och exempel är malign tumör, MS, hjärtinfarkt och stroke.

Kostnader för rehabilitering (tekniska hjälpmedel) eller anpassning av bostaden till följd av ersättningsbar olycksfallsskada ersätts av försäkringen. 

Försäkringen lämnar ersättning vid ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom som medför sjukskrivning under minst 30 dagar i följd. Ersättning lämnas som ett engångsbelopp på 3 000 kr.

Försäkringen kan även ge ersättning om du skadar dig så illa eller blir så svårt sjukt att du i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet.

 • Tidigare har vi erbjudit kunder som tecknar vår personförsäkring Medium eller Large att lägga till en livförsäkring. Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring. Från 1 oktober 2019 är det inte längre möjligt att köpa den försäkringen via oss.

  Till dig som har livförsäkringen
  För dig som redan tecknat livförsäkringen innebär det här ingen förändring.

 • Personförsäkringen gäller helt utan självrisker.

 • Om du vill inkludera en försäkring som omfattar sjukdomar i din personförsäkring krävs det att du skickar in en hälsodeklaration till oss med uppgifter om ditt hälsotillstånd. Om du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring i ett annat bolag, var noga med att inte säga upp den förrän hälsodeklarationen är bedömd och du har blivit beviljad önskad omfattning.

 • Vår personförsäkring för vuxna kan omfatta sjukdom, olycksfall och dödsfall och kan tecknas i tre olika paket, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och Olycksfall Medium samt Sjuk- och Olycksfall Large.

  Modernas olycksfallsförsäkring: En olycksfallsförsäkring täcker eventuella kostnader vid skador på grund av olycksfall och kan ge ersättning om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket, men den är sällan tillräcklig. Oftast gäller olycksfallsförsäkringen bara under arbetstid och på väg till och från jobbet. Du kan därför behöva komplettera det skydd som arbetsgivaren och samhället ger.

  Modernas personförsäkring Medium är en sjuk-och olycksfallsförsäkring vilket innebär att du utöver ersättning vid olycksfall, även får skattefri ersättning om du drabbas av vissa sjukdomar. Försäkringen täcker medicinsk invaliditet och du får även en engångsutbetalning om du drabbas av cancer, hjärtinfarkt eller stroke.

  Modernas personförsäkring Large är vår mest omfattande personförsäkring. Försäkringen ger dig skattefri ekonomisk ersättning vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Ekonomisk invaliditet betyder att du får ersättning för inkomstförlust på grund av den arbetsoförmåga skadan medfört. Försäkringen gäller vid olycksfall och för vissa namngivna sjukdomar

  Moderna Försäkringar personförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar och med följande försäkringsbelopp:

  900 000:-
  1 200 000:-
  1 500 000:- 

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

 • En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdomar.

 • Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten av världen. För mer information – se försäkringsvillkoren. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon m.m. samt rese- och behandlingskostnader.

 • Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar som inträffar under försäkringstiden. I vissa sammanhang, t.ex. på arbetsplatsen eller vid en organiserad idrottsaktivitet, kan det finnas ytterligare försäkringar som täcker olycksfall.

 • Försäkringar via arbetsgivaren skyddar främst vid olycksfall, och inte sjukdom. De skyddar heller inte dygnet runt.

 • Att drabbas av en sjukdom kan påverka ekonomin riktigt illa. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan bli svårt att teckna en försäkring som omfattar just sjukdomar om du redan har en sjukdomshistorik som du måste redogöra för i din hälsodeklaration. Efter en viss ålder erbjuds du heller inte sjukomfattningen av försäkringen, så teckna i tid!

 • Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt

 • Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut

 • Försäkringen gäller med samma villkor inom Norden. Då vi har olika produkter skiljer sig skyddet utanför Norden, se aktuellt villkor för att säkerställa hur just din försäkring gäller.