Om Moderna Försäkringar

Trygghet för moderna människor och företag

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar.

Vi är specialister inom båtförsäkring, MC-försäkring, barnförsäkring samt hundförsäkring och kattförsäkring, där vi har kompetens och expertis inom respektive kategori genom våra nischvarumärken Atlantica, Bilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till den nordiska försäkringskoncernen Tryg och vår organisation är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Moderna Garanti samt Skador. Våra varumärken är:

Atlantica Båtförsäkring
Bilsport & MC Specialförsäkring
Moderna Djurförsäkringar
Trygghetsavtalet (Produktförsäkring via El-giganten)

En del av Tryg - Nordens största försäkringskoncern

Moderna Försäkringar är en filial till Tryg Forsikring A/S i Danmark. Inom koncernen arbetar 3400 medarbetare runtom i de tre nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen.På Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen. I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 18 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 14 procent. I Sverige är vi den femte största aktören med en marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och är ratade A1 av Moody’s.

 • Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark
  Besöksadress: Sveavägen 167
  Postadress: Box 7830
  103 98 Stockholm

  Organisationsnummer 516403-8662

  Moderna Försäkringar är filial till det danska försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup, Danmark

  Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet i Danmark vad gäller frågor om försäkringsrörelsen och under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige vad gäller försäkringsverksamheten i Sverige.

  Momsregistreringsnummer: SE516403866201

  Moderna försäkringar är ett försäkringsbolag som omfattas av lagen om försäkringsdistribution, en lagstiftning för att skydda och hjälpa dig som konsument när du väljer försäkringar. Det innebär att vi som försäkringsgivare ska anpassa vår rådgivning och därmed rekommendera och presentera lösningar som möter våra kunders behov på ett lämpligt sätt. Förutom detta ska vi ge våra kunder ett förslag och ett standardiserat faktablad på papper eller i varaktig form på annat medium. Därmed tillhandahåller Moderna försäkringar rådgivning kring försäkringsprodukter. Rådgivningen som tillhandahålls av Moderna försäkringar kan komma att lämnas av en rådgivare som får ersättning som delvis grundas på premieförsäljningen.

 • Prövningsmöjligheter om du är missnöjd

  Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund.

  I första hand: Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du har blivit bemött, ber vi dig i första hand höra av dig till den som handlagt ärendet. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen. För snabbast service avseende ditt klagomål, ber vi dig ange ditt namn och skadenummer (alt. försäkringsnummer) samt vad du är missnöjd med. Du finner ditt skadenummer samt kontaktuppgifter i ditt beslutsbrev.

  I andra hand: Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan; det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig.

  Du når Klagomålsansvarig genom att mejla
  klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

  Vill du hellre skriva ett brev är adressen: Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm

  Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd

  Nämnden prövar tvistiga anspråk på grund av försäkringsavtal. Överprövningsnämndens uppgift är med andra ord att granska/ompröva ett avslutat ärende där bolaget har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Nämnden granskar inte långa handläggningstider eller bemötanden. Sådana klagomål bör framföras till ansvarig chef istället. Det är kostnadsfritt att få sitt ärende prövat i Överprövningsnämnden. Förfarandet är rent skriftligt. Du kan därför inte personligen närvara vid nämndssammanträdet.

  Moderna Försäkringar vill alltid bemöta dig som kund på ett vänligt och korrekt sätt. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. I Överprövningsnämnden deltar därför bland andra Kundombudsmannen som har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra dina synpunkter. Vill du komma i kontakt med Kundombudsmannen ber vi dig kontakta Klagomålsansvarig*.

  Överprövningsnämnden granskar ditt ärende och i de fall nämnden bedömer att ditt ärende bör ändras rekommenderar nämnden ändring av tidigare beslut. Skulle det visa sig att Överprövningsnämnden inte bedömer att tidigare beslut bör ändras mottar du ett besked vari nämnden noggrant förklarar hur handläggaren, med stöd av Moderna Försäkringars villkor/avtal/praxis, handlagt ditt ärende.

  Överprövningsnämnden är förhindrad att pröva vissa typer av ärenden så som t ex ärenden som för en rättvis och allsidig bedömning kräver muntlig bevisning eller som lämpar sig bättre för prövning i annan nämnd. Överprövningsnämnden prövar inte heller klagomål som inkommit mer än 6 månader efter att Moderna Försäkringar meddelat slutligt beslut i ärendet.

  Rättsskyddsförsäkring

  Gäller ditt klagomål rättsskyddsförsäkring kan detta istället komma att prövas av Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor eller Ombudskostnadsnämnden (www.forsakringsnamnder.se) – Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

  Vid personskada

  Gäller ditt klagomål personskada kan detta istället komma att prövas av annan nämnd såsom:

  Trafikskadenämnden– Trafikskadenämnden finns för att du ska få en så rättvis och skälig ersättning som möjligt när du har råkat ut för en personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

  Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd – Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar skaderegleringsfrågor rörande ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund. Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

  Tvist mot oss

  Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren.

  Rådgivning och hjälp

  Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215, 104 51 STOCKHOLM,
  Telefon 0200-22 58 00.

  Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
101 23 
  STOCKHOLM

  Telefon 08-508 860 00

  Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol.

 • Moderna Försäkringars integritetspolicy

  Vi värnar om din personliga integritet

  Moderna Försäkringar och den svenska försäkringsbranschen har ett stort samhällsansvar för att skapa ekonomisk trygghet genom att fördela risker inom ett kollektiv, och ytterst inom samhället. Var och en ska kunna vända sig till oss som försäkringsbolag för att få en försäkring. Med det följer också ett stort ansvar för oss som bolag. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund är vi i vår verksamhetsutövning beroende av olika upplysningar, däribland dina personuppgifter. Detta för att vi exempelvis ska kunna bedöma en försäkringsansökan, administrera ett försäkringsavtal, utreda ett skadeärende eller helt enkelt kunna ge dig det bästa erbjudandet vi kan. Vi på Moderna Försäkringar värnar om din och alla människors personliga integritet. Vårt löfte till dig som kund, eller blivande kund, är att du alltid ska kunna känna dig fullständigt trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Du ska veta att vi hanterar dem med största omsorg.

  För behandlingen av dina personuppgifter är Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (org. nr 516403-8662), personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler. De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405) (PuL) regler och de ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina personuppgifter.

  För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi arbetar med personuppgifter har vi sammanställt det i en integritetspolicy. Den förklarar:

  • Hur vi samlar in personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
  • Hur vi använder informationen som vi samlar in
  • Hur länge vi lagrar information om dig
  • Hur du kontaktar oss om du har några frågor

  Så här samlar vi in information

  Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund eller från dig som visar intresse för att bli kund, men kan även erhållas från exempelvis annat bolag inom koncernen, från någon av våra samarbetspartners, försäkringsförmedlare eller från din arbetsgivare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Moderna Försäkringar kan även spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig, t ex när du pratar med någon medarbetare på vår kundservice.

  Den här informationen samlar vi in

  Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund samt om till exempel medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, facklig tillhörighet, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

  Varför vi samlar in information och vad vi använder den till

  Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden eller helt enkelt för att kunna ge dig det bästa erbjudandet vi kan oavsett på vilket sätt kontakten sker på. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik.

  Personuppgifter kan för ovan nämnda syften komma att lämnas ut till samarbetspartners inom och utom EU- och EES-området, inklusive företag som hanterar och hjälper oss med exempelvis marknadsföring, skadereglering, riskbedömning, diverse analyser m.m., till försäkringsförmedlare, andra bolag inom koncernen och även registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter om en försäkring hos oss kan även komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen eller där vi enligt lag, behöver lämna ut dem till myndigheter. Moderna Försäkringar säljer inte personuppgifter till företag. För Smartprodukterna hänvisas till användarvillkoren för appen och till den särskilda policyn för specifik hantering av dessa personuppgifter.

  Varför du behöver lämna ditt personnummer för att få pris på en försäkring

  Vid prisförfrågan behöver vi ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av personnumret, och beroende på försäkringstyp, inhämtar vi uppgifter om var du är bosatt och om du exempelvis står som ägare till något motorfordon. Vi kontrollerar även om du har några betalningsanmärkningar. Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta och till efterföljande behandling av personuppgifterna.

  Så här länge använder och sparar vi dina uppgifter

  Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod, d.v.s. under den tid vi behöver för att uppfylla vårt avtal med dig, vilket följer lagstadgade preskriptionstider. Vissa grundläggande uppgifter i avtalet kommer att behandlas även efter avtalsperiodens slut. Dina personuppgifter sparas inte längre tid än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till ett år efter att avtalet upphört att gälla. Vi behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och värnar om din personliga integritet.

  Personuppgiftslagen styr hanteringen av dina personuppgifter

  De personuppgifter som du lämnar till oss hanteras i enlighet med personuppgiftslagens regler. PuL skyddar individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas och ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina personuppgifter när du köper en hemförsäkring, villaförsäkring, bilförsäkring m.m.

  Den 25 maj 2018 kommer ny lagstiftning gällande hantering av personuppgifter att träda i kraft inom hela EU; Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen). Efter att Dataskyddsförordningen trätt i kraft, behandlas de personuppgifter som lämnas till Moderna Försäkringar i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.

  Har du ytterligare frågor och vill komma i kontakt med oss?

  Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för Moderna Försäkringar att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text.

 • Denna information lämnas i enlighet med 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

  Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

  Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet.

  Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av vårt gällande fullständiga försäkringsvillkor. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år.

  Som bolag kan vi säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller vid synnerliga skäl. Likaså vid dröjsmål av premiebetalning.

  Försäkringspriset framgår av den offert vi lämnat. Om inte annat framgår av vår offert är den giltig i 30 dagar, under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Har du beräknat premien på vår hemsida gäller priset och giltighetstiden som framgår där.

  När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande.

  Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten

  Moderna försäkringar följer den svenska marknadsföringslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Fullständiga avtalsvillkor tillhandahålls på svenska, vilket också är det språk Moderna försäkringar åtar sig att kommunicera på under avtalstiden. Försäkringsavtalens villkor lyder under svensk lag och kan därför prövas i allmän domstol i Sverige. En tvist kan också prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller få rådgivning från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 • Betalning av försäkringarna kan ske genom autogiro, pappersfaktura, e-faktura med möjlighet till betalning helårsvis, halvårsvis eller månadsvis. Betalsättet påverkar inte avtalets löptid, som om inget annat anges uppgår till 12 månader i taget.

 • Moderna Försäkringar strävar efter, som samhället i stort, att minska sin miljöpåverkan och försöker begränsa mängden pappersutskick. Därför kommunicerar vi i den mån det går digitalt. Du som kund väljer själv hur du önskar ta del av dina handlingar. Du kan också när som helst under avtalets period begära ett annat sätt att ta emot vår kommunikation. De valbara kanaler vi kommunicerar information kring ditt/dina avtal är huvudsakligen, men inte begränsat till:

  • E-post
  • Kivra
  • Post

  Övriga kanaler som vi kan informera genom både vad gäller generella och specifika kundangelägenheter är via:

  • E-post
  • Chatt
  • SMS
  • Telefoni
  • Mina Sidor
  • Post
 • För att hitta och läsa förköpsinformation, fullständiga villkor och övrig produktinformation, klicka här 

 • Trygkoncernen, som Moderna Försäkringar är en del av, har liksom flera andra stora verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.

  Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som gäller i samhället och i Tryg.

  I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

  Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande ställning inom bolaget och direktlinjen ska enbart användas i det fall övriga rapporteringskanaler, exempelvis att informera närmsta chef, inte är lämpliga. Inom Moderna Försäkringar är samtliga personer som ingår i antingen Modernas Sverigeledning eller i Modernas filialledning att anse som personer som innehar nyckelpositioner och är i ledande ställning inom bolaget.

  Gå till vår etiska hotline.

Pappa svingar sitt barn i sina armar. Det är solnedgång

Moderna – part of Tryg Group

Peace-of-mind provider for the modern individual and companies. We are not just another insurance company. Moderna is an innovative challenger on the Swedish insurance market by offering insurance solutions to the modern individual and companies, seeking peace of mind in their everyday lives. By choosing Moderna, you will not only get a dynamic and proactive insurer but also a reliable and solid partner, thanks to our holder, Tryg. This brings peace of mind to our 2.7 million private customers and more than 140,000 companies in the Nordic region.

We do our best to offer something extra in the markets we operate in and we continually challenge established myths in relation to the insurance industry. We are dedicated to provide the most flexible insurance solutions and insure private consumers and their belongings, small companies and large corporations. We operate through our own brand, Moderna, but also through other brands such as Atlantica, Bilsport & MC, Moderna Djurförsäkringar ( pet insurance) and Trygghetsavtalet ( product insurance). Moderna Försäkringar is part of Tryg A/S, the second largest insurer in the Nordic region.