Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar.

Vi är specialister inom båtförsäkring, MC-försäkring, barnförsäkring samt hundförsäkring och kattförsäkring, där vi har kompetens och expertis inom respektive kategori genom våra nischvarumärken Atlantica, Bilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till den nordiska försäkringskoncernen Tryg och vår organisation är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Moderna Garanti samt Skador. Våra varumärken är:

Atlantica Båtförsäkring
Bilsport & MC Specialförsäkring
Moderna Djurförsäkringar
Trygghetsavtalet (Produktförsäkring via El-giganten)

En del av Tryg - Nordens största försäkringskoncern

Moderna Försäkringar är en filial till Tryg Forsikring A/S i Danmark. Inom koncernen arbetar 3400 medarbetare runtom i de tre nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen. På Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen. I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 18 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 14 procent. I Sverige är vi den femte största aktören med en marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och är ratade A1 av Moody’s.

 • Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark
  Besöksadress: Sveavägen 167
  Postadress: Box 7830
  103 98 Stockholm
  kundservice@modernaforsakringar.se

  Organisationsnummer 516403-8662
  Momsregistreringsnummer: SE516403866201

  Moderna Försäkringar är filial till det danska försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup, Danmark

  Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet i Danmark vad gäller frågor om försäkringsrörelsen och under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige vad gäller försäkringsverksamheten i Sverige.

  Finansinspektionens kontaktuppgifter
  Postadress: Finansinspektionen, Box 7821
  103 97 Stockholm
  E-post: finansinspektionen@fi.se
  Telefon: 08 – 408 980 00

  Moderna försäkringar är ett försäkringsföretag som omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Det innebär att vi som försäkringsgivare ska tillvarata våra kunders intressen och anpassa vår rådgivning efter kundens önskemål och behov samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Moderna Försäkringar tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter som vi distribuerar. Rådgivningen som tillhandahålls av Moderna försäkringar lämnas antingen av en rådgivare som får fast ersättning eller av en rådgivare som får delvis fast ersättning och delvis rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen grundas då både på rådgivningens kvalitet och på sålda försäkringars premier.

 • Moderna Försäkringars integritetspolicy

  Vi värnar om din personliga integritet

  Moderna Försäkringar och den svenska försäkringsbranschen har ett stort samhällsansvar för att skapa ekonomisk trygghet genom att fördela risker inom ett kollektiv, och ytterst inom samhället. Var och en ska kunna vända sig till oss som försäkringsbolag för att få en försäkring. Med det följer också ett stort ansvar för oss som bolag. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund är vi i vår verksamhetsutövning beroende av olika upplysningar, däribland dina personuppgifter. Detta för att vi exempelvis ska kunna bedöma en försäkringsansökan, administrera ett försäkringsavtal, utreda ett skadeärende eller helt enkelt kunna ge dig det bästa erbjudandet vi kan. Vi på Moderna Försäkringar värnar om din och alla människors personliga integritet. Vårt löfte till dig som kund, eller blivande kund, är att du alltid ska kunna känna dig fullständigt trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Du ska veta att vi hanterar dem med största omsorg.

  För behandlingen av dina personuppgifter är Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (org. nr 516403-8662), personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler. De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405) regler och de ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina personuppgifter.

  För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi arbetar med personuppgifter har vi sammanställt det i en integritetspolicy. Den förklarar:

  • Hur vi samlar in personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
  • Hur vi använder informationen som vi samlar in
  • Hur länge vi lagrar information om dig
  • Hur du kontaktar oss om du har några frågor

  Så här samlar vi in information

  Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund eller från dig som visar intresse för att bli kund, men kan även erhållas från exempelvis annat bolag inom koncernen, från någon av våra samarbetspartners, försäkringsförmedlare eller från din arbetsgivare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Moderna Försäkringar kan även spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig, t ex när du pratar med någon medarbetare på vår kundservice.

  Den här informationen samlar vi in

  Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund samt om till exempel medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, facklig tillhörighet, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

  Varför vi samlar in information och vad vi använder den till

  Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden eller helt enkelt för att kunna ge dig det bästa erbjudandet vi kan oavsett på vilket sätt kontakten sker på. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik.

  Personuppgifter kan för ovan nämnda syften komma att lämnas ut till samarbetspartners inom och utom EU- och EES-området, inklusive företag som hanterar och hjälper oss med exempelvis marknadsföring, skadereglering, riskbedömning, diverse analyser m.m., till försäkringsförmedlare, andra bolag inom koncernen och även registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter om en försäkring hos oss kan även komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen eller där vi enligt lag, behöver lämna ut dem till myndigheter. Moderna Försäkringar säljer inte personuppgifter till företag. För Smartprodukterna hänvisas till användarvillkoren för appen och till den särskilda policyn för specifik hantering av dessa personuppgifter.

  Varför du behöver lämna ditt personnummer för att få pris på en försäkring

  Vid prisförfrågan behöver vi ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av personnumret, och beroende på försäkringstyp, inhämtar vi uppgifter om var du är bosatt och om du exempelvis står som ägare till något motorfordon. Vi kontrollerar även om du har några betalningsanmärkningar. Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta och till efterföljande behandling av personuppgifterna.

  Så här länge använder och sparar vi dina uppgifter

  Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod, d.v.s. under den tid vi behöver för att uppfylla vårt avtal med dig, vilket följer lagstadgade preskriptionstider. Vissa grundläggande uppgifter i avtalet kommer att behandlas även efter avtalsperiodens slut. Dina personuppgifter sparas inte längre tid än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till ett år efter att avtalet upphört att gälla. Vi behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och värnar om din personliga integritet.

  Personuppgiftslagen styr hanteringen av dina personuppgifter

  De personuppgifter som du lämnar till oss hanteras i enlighet med personuppgiftslagens regler. GDPR skyddar individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas och ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina personuppgifter när du köper en hemförsäkring, villaförsäkring, bilförsäkring m.m.

  Den 25 maj 2018 kommer ny lagstiftning gällande hantering av personuppgifter att träda i kraft inom hela EU; Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen). Efter att Dataskyddsförordningen trätt i kraft, behandlas de personuppgifter som lämnas till Moderna Försäkringar i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.

  Har du ytterligare frågor och vill komma i kontakt med oss?

  Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till

  Moderna Försäkringar, dataskyddsombud
  Box 7830
  103 98 Stockholm.

  Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för Moderna Försäkringar att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text.

 • Denna information lämnas i enlighet med 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

  Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

  Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet.

  Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av vårt gällande fullständiga försäkringsvillkor. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år.

  Som bolag kan vi säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller vid synnerliga skäl. Likaså vid dröjsmål av premiebetalning.

  Försäkringspriset framgår av den offert vi lämnat. Om inte annat framgår av vår offert är den giltig i 30 dagar, under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Har du beräknat premien på vår hemsida gäller priset och giltighetstiden som framgår där.

  När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande.

  Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten

  Moderna försäkringar följer den svenska marknadsföringslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Fullständiga avtalsvillkor tillhandahålls på svenska, vilket också är det språk Moderna försäkringar åtar sig att kommunicera på under avtalstiden. Försäkringsavtalens villkor lyder under svensk lag och kan därför prövas i allmän domstol i Sverige. En tvist kan också prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller få rådgivning från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 • Betalning av försäkringarna kan ske genom autogiro, pappersfaktura, e-faktura med möjlighet till betalning helårsvis, halvårsvis eller månadsvis. Betalsättet påverkar inte avtalets löptid, som om inget annat anges uppgår till 12 månader i taget.

 • Moderna Försäkringar strävar efter, som samhället i stort, att minska sin miljöpåverkan och försöker begränsa mängden pappersutskick. Därför kommunicerar vi i den mån det går digitalt. Du som kund väljer själv hur du önskar ta del av dina handlingar. Du kan också när som helst under avtalets period begära ett annat sätt att ta emot vår kommunikation. De valbara kanaler vi kommunicerar information kring ditt/dina avtal är huvudsakligen, men inte begränsat till:

  • E-post
  • Kivra
  • Post

  Övriga kanaler som vi kan informera genom både vad gäller generella och specifika kundangelägenheter är via:

  • E-post
  • Chatt
  • SMS
  • Telefoni
  • Mina Sidor
  • Post
 • För att hitta och läsa förköpsinformation, fullständiga villkor och övrig produktinformation, klicka här 

 • Trygkoncernen, som Moderna Försäkringar är en del av, har liksom flera andra stora verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.

  Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som gäller i samhället och i Tryg.

  I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

  Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande ställning inom bolaget och direktlinjen ska enbart användas i det fall övriga rapporteringskanaler, exempelvis att informera närmsta chef, inte är lämpliga. Inom Moderna Försäkringar är samtliga personer som ingår i antingen Modernas Sverigeledning eller i Modernas filialledning att anse som personer som innehar nyckelpositioner och är i ledande ställning inom bolaget.

  Gå till vår etiska hotline.

Information i utskriftsvänligt pdf-format. Ladda ner eller skriv ut. 
Integritetspolicy
Om Moderna

Pappa svingar sitt barn i sina armar. Det är solnedgång

Moderna – part of Tryg Group

Peace-of-mind provider for the modern individual and companies. We are not just another insurance company. Moderna is an innovative challenger on the Swedish insurance market by offering insurance solutions to the modern individual and companies, seeking peace of mind in their everyday lives. By choosing Moderna, you will not only get a dynamic and proactive insurer but also a reliable and solid partner, thanks to our holder, Tryg. This brings peace of mind to our 2.7 million private customers and more than 140,000 companies in the Nordic region.

We do our best to offer something extra in the markets we operate in and we continually challenge established myths in relation to the insurance industry. We are dedicated to provide the most flexible insurance solutions and insure private consumers and their belongings, small companies and large corporations. We operate through our own brand, Moderna, but also through other brands such as Atlantica, Bilsport & MC, Moderna Djurförsäkringar ( pet insurance) and Trygghetsavtalet ( product insurance). Moderna Försäkringar is part of Tryg A/S, the second largest insurer in the Nordic region.