• Vad innebär karens?

    Du kan få premiereduktion om du har varit ofrivilligt arbetslös i mer än 3 månader (karenstid). Med arbetslös menas att du står till arbetsmarknadens förfogande på heltid, det vill säga inte till någon del är arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Du får inte heller ha lämnat ditt arbete utan giltig anledning eller blivit uppsagd från ditt arbete på grund av personliga skäl.

    Förtydligande: Du måste ha varit arbetslös i minst 3 månader och du får inte själv ha sagt upp dig.