Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa användarvillkor reglerar användandet av Moderna Försäkringars internettjänst Mina Sidor. Förutom dessa användarvillkor gäller de instruktioner och bestämmelser som Moderna Försäkringar vid var tid meddelar för Mina Sidor och som bland annat kan återfinnas på Moderna Försäkringars webbplats. Moderna Försäkringar rekommenderar att kunden sparar ned dessa användarvillkor.

Vilka försäkringar som kunden kan hantera via Mina Sidor framgår efter inloggning på Mina Sidor. Mina Sidors innehåll kan variera från tid till annan. I den mån inte annat anges nedan regleras villkoren för de produkter som kunden kan hantera via Mina Sidor i de särskilda avtal som kunden ingår med Moderna Försäkringar för varje enskild produkt. Om de användarvillkoren skulle strida mot villkoren för någon av de produkter som tillhandahålls av Moderna Försäkringar, har villkoren för produkten företräde framför användarvillkoren. För ytterligare information om de villkor som gäller för varje enskild produkt hänvisas kunden till de särskilda avtal som kunden ingått med Moderna Försäkringar avseende enskild produkt.

2. Godkännande av villkor samt behörighetskrav

Kunden godkänner dessa användarvillkor genom installation av mobilapplikation eller i samband med att kunden första gången loggar in på Mina Sidor med Bank-ID. Innan kunden godkänner dessa användarvillkor ska kunden ta del av villkoren.

Tillgång till Mina Sidor kan ges till fysisk person som är myndig eller, efter särskild prövning, till omyndig. Tillgång till Mina Sidor förutsätter också att kund inte är försatt i konkurs eller har en förvaltare enligt föräldrabalkens bestämmelser. Om kunden avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken förordnas, och Moderna Försäkringar får meddelande härom, upphör avtalet och därmed kundens rätt att använda Mina Sidor. Moderna Försäkringar har i sådant fall rätt att omgående spärra kundens inloggningsmöjlighet.

3. Avtalstid och uppsägning med mera

Avtalet gäller tills vidare. Kunden har rätt att genom skriftlig uppsägning säga upp avtalet så att det upphör direkt och Moderna Försäkringar kan säga upp avtalet skriftligen med två (2) månaders uppsägningstid. Moderna Försäkringar har rätt att säga upp detta avtal så att det upphör direkt om kunden väsentligt åsidosatt sina skyldigheter mot Moderna Försäkringar eller om det finns skälig anledning att anta att kunden inte kommer att fullgöra sina skyldigheter gentemot Moderna Försäkringar. Om Moderna Försäkringar har rätt att säga upp avtalet så att det upphör direkt, eller om avtalet upphör på grund av att kunden inte längre uppfyller kraven för att inneha Mina Sidor, har Moderna Försäkringar även rätt att omgående spärra kundens inloggningsmöjlighet. Kunden ska radera mobilapplikation vid avtalets upphörande.

4. Användning av Mina Sidor

För att få tillgång till Mina Sidor behövs säkerhetslösningen Bank-ID och uppkoppling mot internet. För sådan uppkoppling krävs viss dator- och kommunikationsutrustning, programvara och internetabonnemang. Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för Mina Sidor och ansvarar för sina abonnemangs- och telefonkostnader. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrusning mot obehörigt användande, bland annat genom att använda nödvändiga antivirusprogram. Moderna Försäkringar har rätt att utföra, och kunden är bunden av, de uppdrag och instruktioner som lämnats till Moderna Försäkringar via användande av Mina Sidor med hjälp av nödvändig säkerhetslösning. Annan behörighets-kontroll utförs inte, det vill säga Moderna Försäkringar kontrollerar inte att det är rätt person som har loggat in och tar heller inte ansvar för att behörig person utför beställningarna. Kunden ansvarar för att dess användning av inloggningen är korrekt och sker enligt dessa villkor. Moderna Försäkringar har rätt att skjuta upp utförandet av uppdrag eller instruktion som lämnats via Mina Sidor om det, enligt Moderna Försäkringars bedömning, finns anledning att utföra särskilda åtgärder för att identifiera uppdragsgivaren eller verifiera uppdraget. Moderna Försäkringar garanterar inte särskilda handläggningstider, såvida inte annat avtalats eller följer av lag. Av säkerhets- och utredningsskäl lagrar Moderna Försäkringar allt som kunden gör via Mina Sidor.

5. Driftavbrott och stängande av åtkomsten till Mina Sidor

Kunden är medveten om att det kan förekomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i kundens, Moderna Försäkringars eller någon annans datasystem (hård- eller mjukvara), elsystem och i nätförbindelser som används vid användningen av Mina Sidor. Om kunden är förhindrad att nå Moderna Försäkringar via Mina Sidor kan kunden få information och upplysningar och utföra vissa tjänster via telefon.

Moderna Försäkringar har rätt att stänga av åtkomsten till Mina Sidor för att underhålla eller uppdatera Mina Sidor, eller om det finns en påtaglig risk att Moderna Försäkringar eller kund lider skada genom att Moderna Försäkringar fortsättningsvis erbjuder Mina Sidor. Om Moderna Försäkringar kan förutse avbrottet och det kan antas ha mer än ringa betydelse för kunden ska Moderna Försäkringar lämna information om avbrottet i förväg via Mina Sidor. Moderna Försäkringar har rätt att utan förvarning låta bli att utföra mottagen instruktion eller uppdrag eller att stänga av kunden från tillgång till Mina Sidor om det finns fel eller brister i tele- eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem eller om det är påkallat av lag eller myndighetsföreskrift eller om Moderna Försäkringar utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att det bör ske för att skydda Moderna Försäkringar, kunden eller andra intressen. En avstängning kan vara begränsad till visst uppdrag eller typ av uppdrag, elektronisk tjänst och/eller information. Avstängning kan gälla generellt för samtliga kunder eller för endast viss(a) kund(er).

6. BankID

  • Kunden förbinder sig att vid användning av BankID:
  • välja ett lösenord som är svårt för andra att lista ut
  • inte avslöja lösenordet för någon
  • inte anteckna lösenordet på sådant sätt eller förvara noteringen på sådant ställe att dess samband med BankID framgår
  • förvara eventuell anteckning om lösenordet på ett betryggande sätt
  • omedelbart ändra lösenordet eller spärra BankID och underrätta Moderna Försäkringar vid misstanke om att någon annan fått kännedom om lösenordet
  • vid misstanke om att någon annan otillbörligen fått tillgång till certifikatet omedelbart spärra BankID:t och underrätta Moderna Försäkringar
  • vid misstanke om att brott begåtts, omedelbart anmäla detta till polisen.
  • Moderna Försäkringar förbehåller sig rätten att byta säkerhetslösning.

7. Ändringar

Moderna Försäkringar har rätt att ändra dessa användarvillkor, innehållet i Mina Sidor och de tekniska förutsättningarna för användande av Mina Sidor. Ändring kan bland annat orsakas av ny lagstiftning, den tekniska utvecklingen eller ändringar i produktutbudet. Moderna Försäkringar ska meddela kunden om ändringar i dessa användarvillkor, i enlighet med punkt 10, senast två månader innan de ska börja gälla.

Om kunden inte godkänner ändringarna, har kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses kunden ha godkänt ändringarna.

8. Ansvarsbegränsningar

Användning av Mina Sidor sker på kundens egen risk. Allt material som finns tillgängligt via Moderna Försäkringars Mina Sidor är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Moderna Försäkringar ansvarar endast för direkt skada som orsakats genom att Moderna Försäkringar agerat vårdslöst. Ersättning för indirekt skada utgår endast om Moderna Försäkringar orsakat skadan med avsikt eller genom grov vårdslöshet. Moderna Försäkringar är aldrig ansvarigt för skada som inträffar på grund av att kunden inte iakttagit användarvillkoren eller de instruktioner och bestämmelser som gäller för Mina Sidor. Moderna Försäkringar är inte heller ansvarigt för skada som inträffar på grund av fel i kundens egen data- och kommunikationsutrustning, programvara eller internet- eller teleabonnemang. Moderna Försäkringar är befriat från påföljd att utföra sitt åtagande om underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar utförande och som ligger utanför Moderna Försäkringars kontroll och som inte skäligen kunnat förutses. Sådan force majeure-händelse är exempelvis förändringar i lag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Moderna Försäkringar självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Finns hinder för Moderna Försäkringar att verkställa betalning eller annan åtgärd i anledning av sådan force majeure-händelse som avses i detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

9. Kundens ansvar

Kunden ansvarar mot Moderna Försäkringar för skada som orsakats av att kunden inte följt dessa användarvillkor, instruktioner och bestämmelser som Moderna Försäkringar meddelat för Mina Sidor eller villkor för produkt och för skada som drabbar Moderna Försäkringar genom brott. I det fall kund är enskild näringsidkare ansvarar kund för allt användande av Mina Sidor och kundens ansvar omfattar även obehörigt användande av säkerhetslösning oavsett om försummelse från kundens sida kan fastställas vid handhavandet av densamma. I det fall kund är konsument ansvarar kund för obehörigt användande av Bank-ID vid försummelse från kundens sida vid handhavandet av densamma. Med försumlighet avseende handhavandet av Bank-ID avses bland annat brister i kundens åtaganden som anges under punkt 6. Kunden kan inte överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan.


10. Meddelanden

Meddelande från Moderna Försäkringar om Mina Sidor och användarvillkoren lämnas via brev, e-post eller via Mina Sidor. Har Moderna Försäkringar skickat brev eller e-postmeddelande till den adress som är uppgiven av kunden, eller som annars är känd för Moderna Försäkringar, ska kunden anses ha nåtts av meddelandet senast på sjunde (7) dagen efter meddelandet skickats. Information och meddelanden som lämnas via Mina Sidor eller motsvarande anses ha nått kunden så snart den gjorts tillgänglig. Meddelanden som är av allmän karaktär till alla eller flertalet kunder, exempelvis meddelanden om ändring av dessa allmänna villkor, kan lämnas elektroniskt genom att meddelandet finns tillgängligt att ta del av på Moderna Försäkringars webbplats. Information ska då anses meddelad från den tidpunkt meddelandet finns tillgängligt på Moderna Försäkringars webbplats.

Kunden ska omedelbart underrätta Moderna Försäkringar om namn- och adressändring (inklusive e-post) och annan ändring av kontakt- och personuppgifter. Meddelanden från kunden till Moderna Försäkringar kan ske muntligen eller skickas till den adress som Moderna Försäkringar angivit.

11. Reklamation

Om det uppstår fel eller annan störning vid användning av Mina Sidor och kunden anser sig drabbad i något avseende ska kunden underrätta Moderna Försäkringar om detta och ange vad felet/störningen består i. Kontaktuppgifter återfinns i slutet av detta avtal och på Moderna Försäkringars webbplats. Reklamation ska lämnas utan obehörigt dröjsmål efter det att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet/störningen, men senast inom tre (3) år från det att felet/störningen uppstod. Om kunden inte reklamerar inom bestämd tid, enligt ovan, får kunden inte åberopa felet/störningen mot Moderna Försäkringar, såvida inte Moderna Försäkringar har agerat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

Moderna Försäkringar ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Moderna Försäkringars webbplatser eller mobilapplikationer till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Kunden tar risken för användning av sådana webbplatser.

12. Personuppgiftsbehandling och direktmarknadsföring

I Moderna Försäkringars Integritetspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Mina Sidor. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Integritetspolicy.

13. Information för konsumenter

Moderna Försäkringar är en del av Trygg-Hansa. Kunds avtalspart för Mina Sidor är Trygg-Hansa Försäkring filial, filial till Tryg Forsikring A/S. Trygg-Hansa bedriver försäkringsrörelse. Trygg-Hansa står under tillsyn av danska Finanstilsynet och svenska Finansinspektionen. När det gäller distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet.

Avtalet ingås på svenska. För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.

Om kund ångrar sig och inte längre önskar tillgång till Mina Sidor har kunden rätt att utan kostnad frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag kund ingick avtalet för tjänsten, genom att meddela Moderna Försäkringar muntligen eller skriftligen enligt kontaktuppgifterna ovan. Ångerrätten gäller enbart det inledande avtalet för Mina Sidor och inte de enskilda avtal om försäkringar, ändringar eller tillägg i förskringar eller motsvarande som Moderna Försäkringar på kunds begäran fullgjort innan kunden utövar sin ångerrätt.

Kunden ska i första hand vända sig till Moderna Försäkringars kundtjänst vid frågor som gäller Mina Sidor. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon 08-22 58 00, www.konsumenternas.se. Kund kan också vända sig till sin konsumentvägledare i sin kommun, se adressuppgifter på www.konsumentverket.se, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-555 017 00 eller www.arn.se. Kund kan också väcka talan vid allmän domstol enligt punkt 17 nedan.

14. Immateriella rättigheter

Material som Moderna Försäkringar har lagt ut på Mina Sidor kan vara skyddat av immaterialrättslig lagstiftning. Återgivande och mångfaldigande av immaterialrättsligt skyddat material eller delar av det – utöver nedladdning för privat bruk i ickekommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Moderna Försäkringar. De varumärken eller andra kännetecken som Moderna Försäkringar äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Moderna Försäkringar. Kund som godkänner dessa användarvillkor erhåller icke överlåtbar rätt att installera och använda mobilapplikation på mobil enhet som kontrolleras av kund. Mobilapplikation får inte vidaredistribueras eller tillgängliggöras i nätverk. Kunds rätt att använda mobilapplikation upphör samtidigt med dessa användarvillkor.

15. Tillämplig lag och domstol

Tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor ska ske enligt svensk lag och eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol.
Moderna Försäkringar - en del av Trygg-Hansa Försäkring filial, filial till Tryg Forsikring A/S, organisationsnummer 516403-8662, 106 26 Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Privatperson: 010-219 10 80
Vid skada: 010-219 10 90
Moderna Garanti: 08-684 128 55
Företag: 0200-22 23 24
Företagsskada: 0200-21 21 20

Trygg-Hansa är ett försäkringsbolag och har tillstånd att driva försäkrings-rörelse. Trygg-Hansa står under Finansinspektionens samt danska Finanstilsynets tillsyn.