Barnförsäkring

Barnförsäkring för små och stora barn

En barnförsäkring kan göra stor skillnad för både barn och föräldrar. Den ger ersättning om barnet får en sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. En lättnad om oturen skulle vara framme! Dessutom kan barnförsäkringen ersätta dig som förälder, om du måste arbeta mindre när ditt barn behöver dig som mest. 

En barnförsäkring är mer omfattande än en personförsäkring för vuxna. Det är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt, året runt.

Tänk på att en barnförsäkring kan aldrig ge ersättning för sådant som hänt innan försäkringen tecknades, så passa på att teckna tidigt. Helst direkt när barnet är fött.

Försäkra det finaste du har!

 • Gäller dygnet runt, året runt
 • Ersätter både olycksfall och sjukdom
 • Går att teckna ända tills 18-årsdagen

OBS! Informationen nedan gäller endast dig som redan har en barnförsäkring hos Moderna Försäkringar.

Detta ingår
Large Medium Grundskydd

Om ditt barn drabbas av en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av olycksfall eller sjukdom kallas det medicinsk invaliditet.

Rätten till ersättning för medicinsk invaliditet gäller om tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Tillståndet bedöms alltid efter en invaliditetsgrad, en skala som fastställer funktionsnedsättningens storlek, mellan 1-100%. Hur stor ersättningen blir beror på hur hög den medicinska invaliditeten bedöms vara.

Vid medicinsk invaliditet på mer än 20% utbetalas en tilläggsersättning.

Får barnet ett ärr efter en sjukdom eller olycksfall, som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning enligt tabell.

Barnförsäkringen kan även ge ersättning om ditt barn skadar sig så illa eller blir så svårt sjukt att det i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50%. Det kallas ekonomisk invaliditet.

Om den försäkrade drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar vi ut en engångssumma i procent av försäkringsbeloppet. Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret och exempel är malign tumör, MS, barnreumatism, hjärtoperation och allvarlig hjärnskada.

Om ditt barn avlider under försäkringstiden till följd av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom utbetalar vi en engångsersättning på 50 000 kr.

Försäkringen ersätter kostnader för tandskada till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att tandläkarbehandling krävts.

Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå för vård och behandling som ges av läkare eller tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i samband med behandlingen. Inom tre år från olycksfallet och för tandskador och i max 5 år lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader inom Norden – helt utan självrisk.

Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering (tekniska hjälpmedel) eller anpassning av bostaden till följd av ersättningsbar sjukdom eller ersättningsbar olycksfallsskada. Ersättningen för ett och samma sjukdoms- eller olycksfall är begränsad till 220 000 kr (100 000 kr om du enbart har grundskyddet).

Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse om den försäkrade är inskriven och vistas över natten på sjukhus för vård/behandling av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom. För Large lämnas ersättning med 550 kr/dygn i längst 365 dagar. För Medium lämnas ersättning med 475 kr/dygn i längst 365 dagar. För Grundskydd lämnas ersättning med mellan 150 kr/dygn och 200 kr/dygn i längst 180 dagar.

Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling krävts på sjukhus/vårdcentral kan ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, glasögon m.m. som skadats eller förlorats vid olycksfallet.

Om ditt barn drabbas av en sjukdom eller olycksfall där du eller din partner måste stanna hemma för vård av barnet, betalar vi ut en ersättning. Ersättning vid fortsatt vård i hemmet lämnas som längst till barnets 16-årsdag. Förutsättning för ersättning är att läkarintyg styrker att anhörigs vård av barnet i hemmet är medicinskt motiverad. Dessutom ska vårdbehov fortfarande kvarstå under minst 14 dagar, räknat från första dagen barnet blev inskrivet på sjukhus.

Försäkringen lämnar ersättning vid akut behov av sjukhusvistelse över natt på grund av ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp på 600 kr. Det utbetalas under förutsättning att du blir akut intagen i sluten vård på sjukhus i Norden, och vistas där minst en natt.

Vid ersättningsbar olycksfallsskada eller sjukdom kan försäkringen ge vårdersättning om familjen beviljas omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan för det försäkrade barnet.

Försäkringen ger rätt till sjukersättning vid ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom som medför att ditt barns arbetsförmåga blir nedsatt med minst 50%. Rätt till sjukersättning kvarstår så länge ditt barn utan avbrott är arbetsoförmögen, dock längst till huvudförfallodagen närmast efter barnets 30-årsdag.

Avlider en av vårdnadshavarna under den tid försäkringen är i kraft blir försäkringen fortsättningsvis premiefri fram till huvudförfallodagen närmast efter barnets 18-årsdag.

Försäkringen ersätter skälig kostnad för kristerapi hos psykolog om barnet drabbas av skada som ger rätt till direkthjälp eller skada som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Både barnet och vårdnadshavare har rätt till kristerapi, dock maximalt 10 behandlingstillfällen sammanlagt.

Om den försäkrade drabbas av vissa angivna sjukdomar som t.ex. ADHD, sensorineural hörselnedsättning eller annan sjukdom som Moderna Försäkringar inte lämnar ersättning för från övriga ersättningsmoment betalar vi ut ett engångsbelopp som ersättning.

 • Vår barnförsäkring finns i tre olika nivåer, Grundskydd, Medium och Large.

  Barnförsäkring Grundskydd är inte lika omfattande som Medium eller Large men täcker både sjukdom och olycksfall.

  Barnförsäkring Medium är en konkurrenskraftig barnförsäkring som skyddar barnet vid eventuell bestående nedsättning i dess kroppsfunktion (medicinsk invaliditet) eller bestående nedsättning av arbetsförmågan (ekonomisk invaliditet). Försäkringen innehåller även skydd till dig som förälder om barnet beviljas omvårdnadsbidrag.

  Vi rekommenderar Barnförsäkring Large, eftersom försäkringen ger ett väldigt omfattande skydd för ditt barn.  

  Barnförsäkring Large ger samma skydd som Barnförsäkring Medium, men innehåller även engångsersättningar för vissa sjukdomar som är undantagna i Medium. Vår Barnförsäkring Large är även topprankad enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå 

 • För att teckna Barnförsäkring Medium eller Large vill vi att du fyller i en hälsodeklaration gällande ditt barns hälsa. Detta gör du när du väljer att teckna en försäkring. 

  Under tiden vi behandlar din ansökan om Barnförsäkring Medium eller Large skyddas ditt barn genom vår Barnförsäkring Grundskydd. 

  Om vi inte kan erbjuda den önskade omfattningen på grund av någon händelse i barnets hälsohistorik fortsätter Barnförsäkring Grundskydd att gälla. Den är inte lika omfattande som Medium eller Large, men täcker både sjukdom och olycksfall och går att teckna utan hälsodeklaration.

 • Modernas barnförsäkring gäller helt utan självrisk.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Klicka här för att se ärrtabeller.

Klicka här för att se äldre villkor.

 • Du bör teckna barnförsäkringen så snart barnet är fött, men senast före 18-årsdagen.

 • Din försäkring bygger på att flera personer hjälps åt att ersätta den som drabbas av en sjukdom eller olycka. För att dela den tryggheten betalar du en premie. Storleken på premien och vilken försäkring som kan erbjudas beror på barnets hälsa. För att få teckna en barnförsäkring måste du därför svara på några frågor om barnets hälsa. Det bidrar till att ditt barn, och våra andra försäkrade barn får rätt försäkring till rätt premie.

 • Barnet är försäkrat via skolan och förskolan, men bara till en viss del. Oftast täcker förskolans eller skolans försäkring bara barnet under skoltid och på väg till och från skolan, alltså inte hela dygnet. Oftast täcker skolförsäkringen också bara skador som sker vid en olycka, och inte skador på grund av sjukdom. Med en individuell barnförsäkring får du ersättning både vid olycksfall och sjukdomsfall, dygnet runt och året runt.

 • Barnförsäkringen gäller både vid skador orsakade av olycksfall och sjukdom. Om ditt barn drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar vi ut ett engångsbelopp så att du inte ska behöva tänka på pengar när det viktigaste är att ditt barn blir friskt.

 • En barnförsäkring krävs för att skapa det bästa skyddet för ditt barn. Samhället skyddar ditt barn på många sätt, men när det kommer till allvarligare eller bestående skador genom livet kan en barnförsäkring vara ett bra skydd rent ekonomiskt.

  Om ditt barn t.ex. blir så skadat eller sjukt att du eller din partner tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet i hemmet kan du få omvårdnadsbidrag av samhället. Oftast motsvarar dock inte bidraget en inkomst, och därför kan det vara bra att ha en barnförsäkring som betalar ut mer i ersättning.