Reseförsäkring

För fullständig information om försäkringen, se villkoren.

  • I våra hem- och villaförsäkringar ingår reseskydd som gäller i hela världen i 45 dagar
  • I tilläggsförsäkringen Utökad reseförsäkring ingår avbeställningsskydd och ersättningsresa upp till 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj
  • Teckna vår långreseförsäkring om du ska vara borta i längre än 45 dagar

Nedan information om vad som ingår i försäkringen är inte fullständig. För fullständig information, kan du ta del av förköpsinformationproduktfaktablad och villkor.

Detta ingår
Grundskydd Utökad reseförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall eller en akut sjukdom under resan ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhus- och läkarvård. Vi ersätter även kostnad för provisorisk behandling av akuta tandbesvär upp till 3 000 kronor och resor i samband med ersättningsbar vård och behandling.

Försäkringen ersätter bland annat nödvändiga och skäliga merkostnader om du måste förlänga vistelsen eller ändra förläggningssättet på grund av att du drabbats av olycksfall eller akut sjukdom. Försäkringen ersätter även nödvändiga och skäliga merkostnader för resa till hemorten i Sverige om du inte kan åka hem som planerat på grund av olycksfall eller akut sjukdom.

Du kan få ersättning för outnyttjad resekostnad om du till exempel inte kan utnyttja en påbörjad resa på grund av att du drabbats av akut sjukdom eller olycksfall och blir inlagd på sjukhus eller blir ordinerad vila inomhus under mer än två dygn av läkare. Du kan även få ersättning för outnyttjad resekostnad om en påbörjad resa måste avbrytas i förtid för att du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall och måste åka hem i förtid.

Försäkringen ersätter upp till 10 000 kronor per person för omedelbar hemresa till Sverige om du omedelbart måste avbryta din utlandsresa i förtid på grund av att det till exempel har uppstått en naturkatastrof eller epidemi, en situation som kan betraktas som terrorism eller ett krig eller krigsliknande tillstånd.

Om du på grund av trafikolycka, väderlek eller tekniskt fel inte kommer i tid till utgångspunkten i Norden för din bokade resa kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga extrakostnader som uppstår för att du ska kunna ansluta dig till resan.

Om du behöver avboka resan för att du, någon i din familj eller resesällskap eller närstående person råkat ut för ett olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall kan du få ersättning för de redan betalda resekostnaderna. Avbeställningsskyddet gäller även om din hund eller katt, om den är försäkrad i Moderna Försäkringar, blir sjuk eller drabbas av olycksfall som leder till att den behöver akut veterinärvård. Avbeställningsskyddet ersätter maximalt 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj.

Om den påbörjade resan inte kan utnyttjas eller avbryts på grund av att du till exempel blir inlagd på sjukhus efter att ha råkat ut för ett olycksfall eller akut sjukdom, kan du få ersättning för betalda kostnader för det ej utnyttjade eller avbrutna researrangemanget. Detsamma gäller om du måste avbryta en påbörjad resa i förtid under restidens första hälft för att det till exempel skett en brand i din privata bostad i Sverige. För en ersättningsresa ersätter vi maximalt 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj.

Försäkringen gäller om du vid resa under den direkta färden till hemresans utgångspunkt försenas och därmed missar en med allmänt färdmedel inbokad avgång. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga extrakostnader som kan uppstå för att du ska kunna ansluta dig till resan. Ersättning lämnas endast om förseningen beror på att allmänt färdmedel eller privat bil har råkat ut för trafikolycka, väderlekshinder eller tekniskt fel.

Blir du inlagd på sjukhus över natt för vård av akut sjukdom eller olycksfallsskada ersätter vi 250 kronor per dygn under den tiden du är inlagd på sjukhus.

Om det allmänna färdmedel som du reser med blir mer än 6 timmar försenat vid ut- eller hemresa på grund av till exempel tekniskt fel, väderlekshinder eller naturkatastrof kan du få ersättning med 500 kronor per försäkrad och helt dygn som förseningen varar. Högsta sammanlagda ersättning är 5 000 kronor.

Om bagaget blir mer än 6 timmar försenat vid utresan kan du få ersättning med 500 kronor per försäkrad och helt dygn som förseningen varar. Högsta sammanlagda ersättning är 5 000 kronor.