Planerat underhåll: Söndag 28/11 - Underhållet påverkar brev på mina sidor.

Om vi inte är överens

Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund.

I första hand: Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du har blivit bemött, ber vi dig i första hand höra av dig till den som handlagt ärendet. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen. För snabbast service avseende ditt klagomål, ber vi dig ange ditt namn och skadenummer (alt. försäkringsnummer) samt vad du är missnöjd med. Du finner ditt skadenummer samt kontaktuppgifter i ditt beslutsbrev.

I andra hand: Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan; det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig.

Du når Klagomålsansvarig på följande vis:

För snabbast hantering: Använd klagomåls-formuläret 

Andra kontaktvägar:
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vill du hellre skriva ett brev är adressen:

Moderna Försäkringar
Klagomålsansvarig 
Box 7830
103 98 Stockholm

OBS! Bifoga skadenummer. Om det saknas bifogar du försäkringsnummer. Och om det också saknas bifogar du personnummer.

Klagomålsansvarig är Cecilia Berglund

Moderna Försäkringars överprövningsnämnd

Nämnden är fristående från skade- och säljorganisationen och består av en jurist som är ordförande och en Kundombudsman. Nämnden prövar både konsument- och företagsärenden och sammanträder ungefär varannan vecka. Du kan inte personligen närvara vid nämndsammanträdet men Kundombudsmannen har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra dina synpunkter.

De flesta ärenden kan prövas av nämnden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning, klagomål som inkommit mer än ett år efter att Moderna meddelat slutligt beslut i ärendet eller ärenden som kräver medicinsk sakkunskap. Om du vill få ett ärende prövat av nämnden, kontakta Klagomålsansvarig enligt ovan. Prövningen är kostnadsfri.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

Rättsskydd vid tvist mot Moderna

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.