Moderna Försäkringars integritetspolicy

- Vi värnar om din personliga integritet

Moderna Försäkringar och den svenska försäkringsbranschen har ett stort samhällsansvar för att skapa ekonomisk trygghet genom att fördela risker inom ett kollektiv, och ytterst inom samhället. Var och en ska kunna vända sig till oss som försäkringsbolag för att få en försäkring. Med det följer också ett stort ansvar för oss som bolag. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund är vi i vår verksamhetsutövning beroende av olika upplysningar, däribland dina personuppgifter. Detta för att vi exempelvis ska kunna bedöma en försäkringsansökan, administrera ett försäkringsavtal, utreda ett skadeärende eller helt enkelt kunna ge dig det bästa erbjudandet vi kan. Vi på Moderna Försäkringar värnar om din och alla människors personliga integritet. Vårt löfte till dig som kund, eller blivande kund, är att du alltid ska kunna känna dig fullständigt trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Du ska veta att vi hanterar dem med största omsorg.

För behandlingen av dina personuppgifter är Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (org. nr 516403-8662), personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler. De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405) (PuL) regler och de ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina personuppgifter.

För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi arbetar med personuppgifter har vi sammanställt det i en integritetspolicy. Den förklarar:

  • Hur vi samlar in personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
  • Hur vi använder informationen som vi samlar in
  • Hur länge vi lagrar information om dig
  • Hur du kontaktar oss om du har några frågor

Så här samlar vi in information

Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund eller från dig som visar intresse för att bli kund, men kan även erhållas från exempelvis annat bolag inom koncernen, från någon av våra samarbetspartners, försäkringsförmedlare eller från din arbetsgivare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Moderna Försäkringar kan även spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig, t ex när du pratar med någon medarbetare på vår kundservice.

Den här informationen samlar vi in

Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund samt om till exempel medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, facklig tillhörighet, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

Varför vi samlar in information och vad vi använder den till

Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden eller helt enkelt för att kunna ge dig det bästa erbjudandet vi kan oavsett på vilket sätt kontakten sker på. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik.

Personuppgifter kan för ovan nämnda syften komma att lämnas ut till samarbetspartners inom och utom EU- och EES-området, inklusive företag som hanterar och hjälper oss med exempelvis marknadsföring, skadereglering, riskbedömning, diverse analyser m.m., till försäkringsförmedlare, andra bolag inom koncernen och även registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter om en försäkring hos oss kan även komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen eller där vi enligt lag, behöver lämna ut dem till myndigheter. Moderna Försäkringar säljer inte personuppgifter till företag. För Smartprodukterna hänvisas till användarvillkoren för appen och till den särskilda policyn för specifik hantering av dessa personuppgifter.

Varför du behöver lämna ditt personnummer för att få pris på en försäkring

Vid prisförfrågan behöver vi ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av personnumret, och beroende på försäkringstyp, inhämtar vi uppgifter om var du är bosatt och om du exempelvis står som ägare till något motorfordon. Vi kontrollerar även om du har några betalningsanmärkningar. Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta och till efterföljande behandling av personuppgifterna.

Så här länge använder och sparar vi dina uppgifter

Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod, d.v.s. under den tid vi behöver för att uppfylla vårt avtal med dig, vilket följer lagstadgade preskriptionstider. Vissa grundläggande uppgifter i avtalet kommer att behandlas även efter avtalsperiodens slut. Dina personuppgifter sparas inte längre tid än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till ett år efter att avtalet upphört att gälla. Vi behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och värnar om din personliga integritet.

Personuppgiftslagen styr hanteringen av dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss hanteras i enlighet med personuppgiftslagens regler. PuL skyddar individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas och ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina personuppgifter när du köper en hemförsäkring, villaförsäkring, bilförsäkring m.m.

Den 25 maj 2018 kommer ny lagstiftning gällande hantering av personuppgifter att träda i kraft inom hela EU; Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen). Efter att Dataskyddsförordningen trätt i kraft, behandlas de personuppgifter som lämnas till Moderna Försäkringar i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.

Har du ytterligare frågor och vill komma i kontakt med oss?

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för Moderna Försäkringar att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text.