Om Moderna Livförsäkringar

Moderna Livförsäkringar administrerar barn- och olycksfallsförsäkringar med lång avtalstid som tecknades före april 2007. 

En del av Tryg - Nordens största försäkringskoncern

Moderna Livförsäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. Tillsammans försäkrar vi 2,8 miljoner privatkunder och över 140 000 företagskunder. Inom koncernen arbetar 3400 medarbetare runtom i de tre nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen.

Finansiell information

Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen.

I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 18 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 14 procent. I Sverige är Moderna Försäkringar den femte största aktören med en marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och är ratade A1 av Moody’s.

Modernas etiska hotline

Trygkoncernen, som Moderna Livförsäkringar är en del av, har liksom flera andra stora verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.

Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som gäller i samhället och i Tryg.

I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande ställning inom bolaget och direktlinjen ska enbart användas i det fall övriga rapporteringskanaler, exempelvis att informera närmsta chef, inte är lämpliga. Inom Moderna Försäkringar är samtliga personer som ingår i antingen Modernas Sverigeledning eller i Modernas filialledning att anse som personer som innehar nyckelpositioner och är i ledande ställning inom bolaget.

Gå till vår etiska hotline.

Försäkringsgivare

Moderna Livförsäkringar
Tryg Livforsikring A/S
Erhvervsstyrelsen
CVR-No. 36957085
DK-2750 Ballerup
Danmark


Besöksadress: Sveavägen 167
Postadress: Box 7830
103 98 Stockholm

Moderna livförsäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/Finansinspektionen.