Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

 • Modernas Etiska Hotline

  Trygkoncernen, som Moderna Försäkringar är en del av, har liksom flera andra stora verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.

  Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som gäller i samhället och i Tryg.

  I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

  Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande ställning inom bolaget och direktlinjen ska enbart användas i det fall övriga rapporteringskanaler, exempelvis att informera närmsta chef, inte är lämpliga. Inom Moderna Försäkringar är samtliga personer som ingår i antingen Modernas Sverigeledning eller i Modernas filialledning att anse som personer som innehar nyckelpositioner och är i ledande ställning inom bolaget.

  Gå till vår etiska hotline.