sprinkler_1200x600.jpg

För majoriteten av våra kunder står säkerhetsfrågor högt upp på agendan och då inte minst säkerställandet av en relativt normal drift i verksamheten även om olyckan är framme.

Det kan röra sig om ”hårda” parametrar där byggnadskonstruktion, verksamhet, brandlarm, sprinklers är exempel som påverkar riskaptiten. Men även ”mjuka” faktorer har en stor betydelse för hur pass bra man kan komma att hantera en allvarlig händelse som till exempel en brand. Här handlar det om hur personal och anställda är organiserade och agerar i olika situationer.

För handelskunder med butiker där hjärtat i verksamheten är ett stort centrallager är frågan om skadeförebyggande än mer central. En händelse i butik leder oftast inte till några ”stora skador” utan rör sig främst om frekvensrelaterade inbrott eller rån. Men att hantera riskerna inom lagret är en större fråga och handlar inte sällan om företagets möjligheter att kunna driva sin verksamhet vidare.

Sedan något år tillbaka har vi ett samarbete med ett av de större handelsbolagen i landet. För att ge en inblick i det arbete som krävs och hur ett samarbete kan fungera i praktiken vill jag ge några exempel på hur du som bolag kan arbeta med de hårda och mjuka faktorerna. 

Hårda faktorer

Bland de ”hårdare” parametrarna finns flera viktiga delar som medför att effekten av en brand kan reduceras kraftigt.

Hos den aktuella kunden är byggnadskonstruktionen i det stora centrallagret indelad i flera olika brandceller där de avskiljande väggarna är ”dubblerade” och även konstruerade så att de kan klara av eventuella ras som skulle kunna inträffa. Det här gör att en brand skulle kunna hållas isolerad till en brandcell och att övriga delar kan fortsätta leverera till butiker.

Utöver byggnadskonstruktionen finns även ett heltäckande automatiskt vattensprinklersystem och därtill ett brandlarm vilket ger såväl tidig upptäckt som snabb släckning. 

Mjuka faktorer

De ”mjuka” faktorerna hanteras inom företagets egen säkerhetsorganisation. Nyckeln här är många ansvarsområden och tydlig fördelning t ex:

 • delta i planering/resonemang när det ska göras underhåll och arbeten inom anläggningen.
 • arrangera kontinuerliga möten med olika avdelningar inom företaget och diskutera de ronderingar som utförs samt uppföljning av dem.
 • underhålla sprinkler/brandlarm samt se till att revisioner sker
 • se till att besiktning sker av elektriska installationer samt uppföljning av eventuella anmärkningar så att de åtgärdas enligt Elnämndens föreskrifter.
 • se till att återkommande brandutbildning av all personal sker. (På varje arbetsskift finns dessutom personal som är särskilt utbildad i brand vilka kan göra en första insats samt inledningsvis leda räddningstjänsten rätt inom anläggningen).
 • se till så att mängden brandfarliga
  varor/vätskor håller sig inom tillåtna ramar samt att de förvaras på ett riktigt sätt i lagret.
 • se över återkommande utrymningsövningar.
 • hålla löpande kontakt med räddningstjänsten vilka gör återkommande besök på anläggningen vilket gör att de känner varandra väl.
 • ta fram och uppdatera företagets kontinuitetsplan vilken reglerar hur man ska agera i händelse av en katastrofbrand. Varje scenario har en bedömd avbrottstid och en plan för hur denna tid ska minimeras där alternativa lösningar och möjligheter på förhand har analyserats.
 • träna företagsledningen i att hantera en kris bl a med användande av kontinuitetsplanen.
 • se till att incidentrapportering sker så att man hela tiden lär för framtiden.

Säkerhet på hög nivå

Men att ha de "hårda" och "mjuka" parametrarna på plats räcker inte - bra skadeförebyggande arbete kräver kontinuitet och att konsekvent ansvarstagande.

Vi har regelbunden kontakt med bolagets säkerhetschef i samband med tester av sprinklerpumpar, brandlarm och dylikt. Men viktigast av allt så arbetar bolaget själva proaktivt med riskförebyggande aktiviteter utifrån testresultat och riskanalyser. Vid aktiviteter/insatser beskrivs varför arbetet är nödvändigt, vad som kommer utföras, vilka entreprenörer som utför arbetet (ansvarsförsäkringar kontrollerade), hur tillståndshantering ska ske med mera. Genom att involvera oss i det löpande arbetet har vi möjlighet att ge dem bästa möjliga support och tillsammans kan vi se till att minimera potentiella risker på vägen.

För mig är detta ett lysande exempel på hur vi blir bättre tillsammans.

 

"Henrik
Henrik Stern Property Underwriter, Företag & Industri