• Allriskförsäkring för entreprenad

  Försäkringen omfattar företagets lösa egendom såsom maskiner och inventarier men kan även omfatta byggnad som ägs av försäkringstagaren. Den ersätter skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m.


  Tillkommer vid entreprenad
  Ersätter skador som uppkommer på arbetsområde inkl. skador på hjälpmedel så som maskiner, verktyg, redskap, och containrar. Försäkringen gäller även för skador som uppstår under transport till eller från arbetsområdet. Allriskförsäkringen motsvarar minst kraven i minimiomfattning för allriskförsäkring som beskrivs i AF AMA.

  Forcerings- och extrakostnader
  Ingår och avser extrakostnader i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och forceringskostnader avseende återställande av arbeten för att undvika viten.

  Befintlig egendom
  Försäkringen ersätter oförutsedd skada på beställarens befintliga byggnad eller lösa egendom inom eller i direkt anslutning till arbetsområde, samt lös egendom som tillhör hyresgäst eller bostadsrättshavare, och även egendom som ingår i bostadsrättshavarens underhålls-och reparationsskyldighet inom eller i direkt anslutning till arbetsområde.

  Avbrottsförsäkring för entreprenör
  Om avbrottsförsäkring ingår i försäkringen i övrigt, ingår även avbrottsförsäkring till följd av ersättningsgill skada på arbetsområde. Avbrottsförsäkringen gäller för förlorat täckningsbidrag med de villkor som gäller för avbrottsförsäkring.