Lätt släpvagnsförsäkring för företag

Försäkra din släpvagn

Släpvagnen går att använda till så mycket, allt från skräpet som ska till återvinningscentralen till till det stora flyttlasset.

Hos oss väljer du själv försäkring för ditt lätta släp. Du kan också välja mellan halv-, eller helförsäkring.

Ett släp behöver ingen trafikförsäkring eftersom det dragande fordonets trafikförsäkring även gäller för släpet om släpet är påkopplat.

I halvförsäkring ingår alltid brand-, stöld-, skadegörelse- och rättsskyddsförsäkring. Med vagnskadeförsäkring blir släpet helförsäkrat.

  • Försäkringen passar de flesta släp, t ex med eller utan skåp eller flak. (Gäller för tot vikt under 3000 kg).
  • I halvförsäkring ingår alltid brand-, stöld-, skadegörelse- och rättsskyddsförsäkring.
  • I helförsäkring ingår, förutom ovan, även vagnskadeförsäkring.
Det här ingår för din Släpvagnsförsäkring Halv Hel

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.

Brand

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan.

  • Nej, det dragande fordonets trafikförsäkring gäller även för släpet.

  • Enligt försäkringsvillkoret ska släpet vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt kulhandskelås eller lås och kätting klass III, som är godkänd av Stöldskyddsföreningen. I annat fall kan ersättningen vid skada reduceras eller helt falla bort.

  • Ett lätt släp får väga högst 2 999 kr.

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Vid halvförsäkring gäller 0,05 prisbasbelopp i självrisk vid brandskada, stöldskada och skadegörelse. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar med standardsjälvrisken är 0,1 prisbasbelopp. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor. Du kan även välja andra självrisker.  

Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr.