• Stilleståndsförsäkring för entreprenör

    Som tillägg till avbrottsförsäkringen kan en stilleståndsförsäkring tecknas. Stilleståndsförsäkringen gäller onyttiga lönekostnader under ett stillestånd om högst 30 dagar på grund av en i övrigt ersättningsgill skada. Försäkringen har en karenstid om 2 dygn och högsta ersättning är 500 000 SEK.