Moderna Företag & Industri ökar fokus på försäkring för yrkesmässig trafik

Ändrade förutsättningar i åkeribranschen under de senaste tio åren har lett till kraftigt försämrad lönsamhet inom försäkring för tung trafik. Moderna Företag och Industri kommer därför fokusera på djupare analyser och bättre premiesättning inom åkeribranschen framöver.

Pressad ekonomi i åkeribranschen, ny teknik i dagens lastbilar, högre användningsgrad än för tio år sedan tillsammans med en tuff priskonkurrens mellan försäkringsbolagen har gjort att Moderna Företag & Industri sett en kraftigt försämrad lönsamhet inom försäkring för tung trafik.

- Vi har helt enkelt inte hängt med teknikutvecklingen och tittar vi på en medelskada idag så är den betydligt dyrare att reparera än för 10 år sedan. Vi behöver analysera varje kund mer ingående och skapa en mer rättvis premiesättning, säger Moderna Försäkringars chief underwriter Anders Höök.

Utmärkande för åkeribranschen är att fordonen blivit långt mycket mer tekniskt avancerade och också dyrare i inköp samtidigt som åkerierna pressas hårt ekonomiskt av sina beställare. Ekvationen med dyrare fordon som används fler timmar i trafiken innebär att bilarna utsätts för mer risk och det leder i sin tur också till fler och dyrare skador. Försäkringsbranschen har samtidigt hanterat utvecklingen med en kraftig prispress.

-  Vi kan konstatera att försäkringsbranschen konstigt nog svarat med en kraftig prispress och tittar vi tio år tillbaka har premierna för tung trafik inte hängt med de ökade skadekostnaderna, vilket inneburit en ohållbar situation för oss, fortsätter Anders.

Moderna har sedan starten 2009, bestämt sig för att vara långsiktiga och förutsägbara och kommer i fortsättningen förbättra sin underwriting. Från och med årsskiftet 2016-2017 kommer Moderna Företag & Industri analysera varje kund mer ingående. Alla försäkringar för yrkesmässig trafik kommer att hanteras av motorförsäkringsspecialister.

- För att lämna offerter kommer vi alltid att ställa krav på skadehistorik även för enskild yrkesmässig tung trafik. För att premiera skadefria kunder och skapa en mer rättvis premiesättning inför vi även en ny modell för att hantera flerskadevållare och utöver detta lanserar vi en ny tariff med premiejusteringar för yrkesmässig tung trafik, avslutar Anders.

För mer information kontakta:
Anders Höök, Chief Underwriter – Motor
anders.hook@modernaforsakringar.se
070-756 18 94