Om du inte är nöjd

Prövningsmöjligheter om du är missnöjd

Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund.

I första hand: Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du har blivit bemött, ber vi dig i första hand höra av dig till den som handlagt ärendet. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen. För snabbast service avseende ditt klagomål, ber vi dig ange ditt namn och skadenummer (alt. försäkringsnummer) samt vad du är missnöjd med. Du finner ditt skadenummer samt kontaktuppgifter i ditt beslutsbrev.

I andra hand: Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan; det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig.

Du når Klagomålsansvarig på följande vis:

För snabbast hantering: Använd klagomåls-formuläret 

Andra kontaktvägar:
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vill du hellre skriva ett brev är adressen:

Moderna Försäkringar
Klagomålsansvarig 
Box 7830
103 98 Stockholm

OBS! Bifoga skadenummer. Om det saknas bifogar du försäkringsnummer. Och om det också saknas bifogar du organisationsnummer.

Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd

Nämnden prövar tvistiga anspråk på grund av försäkringsavtal. Överprövningsnämndens uppgift är med andra ord att granska/ompröva ett avslutat ärende där bolaget har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Nämnden granskar inte långa handläggningstider eller bemötanden. Sådana klagomål bör framföras till ansvarig chef istället. Det är kostnadsfritt att få sitt ärende prövat i Överprövningsnämnden. Förfarandet är rent skriftligt. Du kan därför inte personligen närvara vid nämndssammanträdet.

Moderna Försäkringar vill alltid bemöta dig som kund på ett vänligt och korrekt sätt. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. I Överprövningsnämnden deltar därför bland andra Kundombudsmannen som har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra dina synpunkter. Vill du komma i kontakt med Kundombudsmannen ber vi dig kontakta Klagomålsansvarig.

Överprövningsnämnden granskar ditt ärende och i de fall nämnden bedömer att ditt ärende bör ändras rekommenderar nämnden ändring av tidigare beslut. Skulle det visa sig att Överprövningsnämnden inte bedömer att tidigare beslut bör ändras mottar du ett besked vari nämnden noggrant förklarar hur handläggaren, med stöd av Moderna Försäkringars villkor/avtal/praxis, handlagt ditt ärende.

Överprövningsnämnden är förhindrad att pröva vissa typer av ärenden så som t ex ärenden som för en rättvis och allsidig bedömning kräver muntlig bevisning eller som lämpar sig bättre för prövning i annan nämnd. Överprövningsnämnden prövar inte heller klagomål som inkommit mer än 6 månader efter att Moderna Försäkringar meddelat slutligt beslut i ärendet.

Rättsskyddsförsäkring

Gäller ditt klagomål rättsskyddsförsäkring kan detta istället komma att prövas av Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor eller Ombudskostnadsnämnden (www.forsakringsnamnder.se) – Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

Vid personskada

Gäller ditt klagomål personskada kan detta istället komma att prövas av annan nämnd såsom:

Trafikskadenämnden – Trafikskadenämnden finns för att du ska få en så rättvis och skälig ersättning som möjligt när du har råkat ut för en personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd – Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar skaderegleringsfrågor rörande ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund. Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

Tvist mot oss

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren.

Rådgivning och hjälp

Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 STOCKHOLM,
Telefon 0200-22 58 00.

Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 
STOCKHOLM
Telefon 08-508 860 00

Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol.