Ansvarsskada

Integritetspolicy

Anmäl ansvarsskada

Om någon kräver ert företag på skadestånd är det viktigt att ni anmäler detta så snart som möjligt till oss på 0200-21 21 20 (befinner du dig utomlands ringer du +46 8 562 067 37). Det går även att anmäla skadan online eller fylla i en skadeanmälningsblankett som mailas till foretagsskador@modernaforsakringar.se.

Det är även viktigt att ni inte påtar er något ansvar för skadan. Det är den skadedrabbade som ska åtgärda sin skada därefter får de rikta ett skadeståndskrav mot er.

Claim form in English

Notification of liability claims can be made using this form which is then e-mailed to foretagsskador@modernaforsakringar.se.

Vid skadeanmälan behöver vi följande underlag

För att kunna reglera skadan på bästa sätt behöver vi förutom skadeanmälan även få in ytterligare uppgifter från er. Det kan till exempel handla om

 • kravbrev från den skadedrabbade
 • en utförlig redogörelse från er där ni förklarar hur det gick till när skadan inträffade
 • relevanta avtal
 • eventuella fakturor och foton 

Så här hanterar vi din ansvarsskada

 • Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer.

 • Om vi kommer fram till att skadan omfattas av försäkringen måste vi i varje enskilt fall utreda om ni är ansvarig/skyldig att ersätta skadan. Det är endast skador som ert företag orsakat genom vårdslöshet som omfattas av ansvarsförsäkringen, rena olyckshändelser ersätts inte.

  Vi utreder bland annat:

  • Hur händelsen har kunnat inträffa?
  • Vem som har gjort fel och om vårdslöshet föreligger?
  • Om händelsen hade kunnat förhindras på något sätt?
  • Om det finns avtal mellan parterna?
  • Om krav har framställts?

  Det är den skadedrabbade som ska åtgärda sin skada. De får sedan rikta ett skadeståndskrav mot ert företag.

  Förutom denna utredning kommer vi även att sköta eventuella förhandlingar med den som kräver skadestånd.

 • Om vi kommer fram till att ni är skadeståndsskyldig kommer vi att ersätta den skadedrabbade med avdrag för er självrisk. Skadeståndets storlek värderas enligt skadeståndsrättsliga regler.

  Om vi kommer fram till att ni inte är skadeståndsskyldig kommer vi även att föra er talan vid eventuell rättegång samt betala eventuella rättegångskostnader som uppkommer för er. Vi hjälper alltså er att säga nej till oberättigade krav i sådana fall.

 • I en ansvarsskada måste man göra en utredning och en bedömning enligt skadeståndsrättsliga regler. Ofta är det flera parter inblandade vilket innebär att flera parter ska kontaktas och information måste hämtas från olika håll. Det kan ofta vara komplicerade frågor som också behöver sin tid att bedömas innan ett beslut kan fattas.

  I en egendoms- eller objektsförsäkring behöver bara skadeorsaken fastställas för att man ska kunna besluta om ersättning. Vem som är ansvarig för skadan kan utredas senare av försäkringsbolaget. Den som är skadedrabbad och dennes försäkringsbolag kan senare skicka krav mot den som de anser har orsakat skadan, en så kallad regress.

  Det är därför ofta mer fördelaktigt för den som är skadedrabbat att nyttja sin egen egendomsförsäkring eftersom det går snabbare för denne att få sin skada reglerad. Dessutom kan värderingsreglerna vara mer gynnsamma.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.