• Ansvarsutredning

  Om vi kommer fram till att skadan omfattas av försäkringen måste vi i varje enskilt fall utreda om ni är ansvarig/skyldig att ersätta skadan. Det är endast skador som ert företag orsakat genom vårdslöshet som omfattas av ansvarsförsäkringen, rena olyckshändelser ersätts inte.

  Vi utreder bland annat:

  • Hur händelsen har kunnat inträffa?
  • Vem som har gjort fel och om vårdslöshet föreligger?
  • Om händelsen hade kunnat förhindras på något sätt?
  • Om det finns avtal mellan parterna?
  • Om krav har framställts?

  Det är den skadedrabbade som ska åtgärda sin skada. De får sedan rikta ett skadeståndskrav mot ert företag.

  Förutom denna utredning kommer vi även att sköta eventuella förhandlingar med den som kräver skadestånd.