Entreprenadskada

Bankgiro/plusgiro

Entreprenaduppgifter

Finns entreprenadavtal?
Är entreprenaden avlämnad?
Är entreprenaden delavlämnad?

Övriga inblandade parter

Förhållande till försäkringstagaren
Förhållande till försäkringstagaren

Information om skadelidande

Är den skadelidande skyldig att redovisa moms?
Den skadelidandes förhållande till försäkringstagaren
Har den skadelidande egendomen försäkrad i annat bolag?

Händelseförlopp

Har utredning gjorts av Polisen?
Har utredning gjorts av yrkesinspektionen?
Har utredning gjorts av brandförsvaret?
Har den skadelidande genom egen oförsiktighet medverkat till skadan?
Har skadeståndsanspråk framställts mot er?

Bekräfta och skicka