Rättsskydd

Integritetspolicy

Rättsskyddsförsäkringen ersätter de kostnader vilka uppstår när ni anlitar ett ombud för att representera er i en tvist — under förutsättning att ni inte kan få kostnaderna ersatta av motparten. Endast ombudskostnader som uppstår efter tvistedatum kan ersättas.

Vid behov av rättsskydd kontaktar ni i första hand ett ombud. Det är sedan, i de allra flesta fall, ombudet som anmäler skadan och har fortsatt kontakt med oss. När vi har fått in skadeanmälan kommer ni och ert ombud få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt ett referensnummer vilket ni anger i kontakten med oss. Följande uppgifter behöver vi för att kunna hantera er skada på bästa sätt:

  • med vem tvistar ni
  • vad handlar tvisten om
  • när uppstod tvisten
  • när framställdes för första gången ett anspråk och när bestreds det
  • vad är värdet av det tvisten rör (yrkande)
  • att tvisten handläggs som ett tvistemål (T-mål) i tingsrätten
  • har ombud redan anlitats

Vår skadehantering

När tvisten är avgjord skickar ombudet en arbetsredogörelse till oss där det tydligt framgår vilka åtgärder som vidtagits och hur lång tid de olika åtgärderna tagit. Moderna bedömer om kostnaderna varit nödvändig och skäliga. Om skadan kan ersättas ur försäkringen ställer ombudet ut en faktura på ert bolag med en kopia till oss.

För att kunna slutreglera skadan och betala ut ersättning behöver vi ha fått in en kopia på eventuell dom eller förlikning.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på rattsskydd@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.