Rättsskydd

Integritetspolicy

Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa fall kan ersätta ombuds – och rättegångskostnader om ni hamnat i en tvist. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som inte kan ersättas av stat eller motpart.

Vid behov av rättsskydd kontaktar ni i första hand ett juridiskt ombud. Det är sedan, i de allra flesta fall, ert ombud som ansöker om rättsskydd och har fortsatt kontakt med oss.

Vid ansökan om rättsskydd behöver vi följande uppgifter för att kunna hantera er skada på bästa sätt:

  • vem är motpart i tvisten
  • vad handlar tvisten om
  • när uppstod tvisten
  • när framställdes för första gången ett anspråk och när bestreds det
  • vad är värdet av det tvisten rör (yrkande)
  • kan tvisten handläggas som ett tvistemål (T-mål) i tingsrätten

Anmäl skada

Vår skadehantering

Om rättsskydd beviljas för en tvist lämnar vi ersättning enligt gällande försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Huvudregeln är att ersättning utbetalas när tvisten är avslutad till det ombud som representerat er i tvisten, i vissa fall kan vi bevilja förskott till ombudet.

När tvisten är avslutad skickar ombudet in slutredovisning till oss. 

Fakturor från ombudet ska ställas till er som är ombudets uppdragsgivare och beställare av tjänsten.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på rattsskydd@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.